Du är här:

Marknadsutsikter

Även om återhämtningen på skeppsbyggnadsmarknaden varit mycket kraftigare än väntat är marknadsfundamenten inom vissa fartygssegment oförändrade. Det finns överkapacitet i synnerhet inom handelsfartygssegmentet eftersom gamla order fortfarande levereras och orderaktiviteten varit hög inom detta segment under 2010. Wärtsiläs uppfattning om utvecklingen inom handelsfartygssegmentet under 2011 är försiktig. Förstärkningen inom offshoresegmentet och andra för Wärtsilä viktiga mer specialiserade fartygssegment väntas fortsätta under 2011. Intresset för användningen av naturgas som bränsle inom sjöfart väntas fortsätta, vilket ger Wärtsilä goda möjligheter inom detta område.

Under 2011 kommer de rådande förhållandena fortfarande att inverka på konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom skeppsbyggnad. Wärtsilä förväntar sig att Ship Powers orderingång kommer att vara något bättre under 2011 än under 2010.

Återhämtningen på kraftförsörjningsmarknaden väntas fortsätta under 2011. De växande tillväxtmarknaderna kommer att fortsätta investera i kraftförsörjning och OECD-länderna väntas gradvis formulera behovet av förändringar i sina kraftförsörjningssystem. Det kan ännu ta tid innan investeringarna i förnybara kraftkällor har återhämtat sig, men den operativa basen för förnybar energi, främst vindkraft, har ökat betydligt under de föregående åren. Detta skapar ett behov av flexibel kraftgenerering för att hantera variationerna i kraftgenereringen.

Samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna goda för kraftgenerering med naturgas. Priserna på naturgas har varit stabila och i USA har priset på naturgas och olja minskat till följd av det snabbt ökade utbudet av skiffergas och den måttliga efterfrågan. Man förväntar sig också att nedläggningen av äldre kolbaserad kraftgenerering på grund av miljörelaterade orsaker kommer att öka efterfrågan på ren, gasbaserad kraftgenerering. Wärtsilä Power Plants uppskattar att orderingången kommer att hålla sig på en god nivå under 2011.

Wärtsilä förväntar sig att en hållbar återhämtning på den marina servicemarknaden börjar under 2011. Kraftverksinstallationer drivs fortfarande på höga operativa nivåer. Kunderna kommer att fortsätta fokusera på operativa förbättringar och konkurrenskraft. Wärtsilä har en bra ställning vad gäller tillhandahållandet av servicelösningar som säkerställer installationernas tillförlitlighet och tillgänglighet samtidigt som de sänker underhållsutgifterna. De allt strängare miljöbestämmelserna är en utmaning för våra kunder. Wärtsiläs omfattande produktportfölj erbjuder våra kunder konkurrenskraftiga möjligheter att uppfylla de nya kraven. Affärsområdet Services storlek och omfattning skapar stabilitet i en föränderlig marknadsomgivning och erbjuder en plattform för framtida tillväxt.