Centralt under 2010

Stabil utveckling på alla nivåer

År 2010 var ett år av omstruktureringar och återhämtning. Beställningarna på nya fartyg började öka snabbare än väntat och Wärtsilä Ship Powers orderingång mer än fördubblades jämfört med 2009. Aktiviteten inom affärsområdena Power Plants och Services var fortsatt hög. Detta resulterade i en ökning i orderingången med 22%. Omsättningen utvecklades enligt förväntningarna och sjönk med 13% till 4.553 miljoner euro, medan lönsamheten höll sig på en god nivå på 10,7% vilket var i linje med Wärtsiläs estimat för år 2010. Kassaflödet från rörelseverksamheten var på rekordnivå 663 miljoner euro (349).

Återhämtningen på skeppsbyggnadsmarknaden var mycket snabbare och större än väntat. Återhämtningen backades upp av ökande intäkter inom handel och sjöfart samt av attraktiva priser på nybyggen.

Den finansiella krisen, som lett till uppskjutningar av investeringar, lättade under 2010 och marknadsaktiviteten inom Power Plants låg på en god nivå hela året. Industriproduktionen ökar på de flesta tillväxtmarknader, vilket i kombination med befolkningsökningen och den förbättrade levnadsstandarden ökar efterfrågan på kraftförsörjningen. Det installerade vindkraftsbeståndet har också ökat, vilket skapar ett behov av flexibel kraftgenerering.

Under 2010 inverkade den globala lågkonjunkturen på den marina servicemarknaden, som fokuserade på kostnadsnedskärningar. Marina kunder, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, fortsatte att begränsa sina underhålls- och moderniseringsinvesteringar. Ett stort antal fartyg drevs med lägre hastighet och togs ur drift. Serviceverksamheten inom kraftverk påverkades inte i samma grad av lågkonjunkturen.

I januari 2010 började Wärtsilä anpassa tillverkningskapaciteten till både de strukturella förändringarna på marknaden och till den lägre efterfrågan. En del av tillverkningskapaciteten har flyttats till Kina, och två fabriker i Nederländerna håller på att nedläggas. Den lägre kapacitetsutnyttjandegraden har också föranlett en utvärdering och omstrukturering av Wärtsiläs alla globala service- och stödfunktioner där målet är att strömlinjeforma processer, minska överlappande funktioner och förbättra kostnadseffektiviteten.

Omsättning      
MEUR 2010 2009 Förändring, %
Ship Power 1 201 1 767 -32
Services 1 823 1 830 0
Power Plants 1 525 1 645 -7
Elimineringar och justeringar 4 17  
Koncernen 4 553 5 260 -13