Du är här:

Verksamhetsmiljö och marknadsutveckling

Ship Power

Högre orderaktivitet än väntat under 2010

Antalet beställda fartyg under 2010 ökade med 75% jämfört med året innan. Återhämtningen var mycket snabbare och större än väntat. Återhämtningen backades upp av ökande intäkter inom handel och sjöfart samt av attraktiva priser på nybyggen. De positivare utsikterna för fartygsfinansiering i kombination med den låga räntenivån bidrog också till utvecklingen. Medan första hälften av året karakteriserades av hög orderaktivitet inom torrlastfartyg karakteriserades det andra halvåret av en motsvarande ökning i orderaktiviteten inom containerfartyg och mer specialiserade fartygstyper. Offshoresegmentet var fortsatt starkt under hela året och efterfrågan var god i synnerhet på flytande produktionsenheter. Efterfrågan på mer specialiserade fartyg var god under fjärde kvartalet.

Ship Powers geografiska marknader - Kina största marknaden

Som väntat stärkte den asiatiska skeppsbyggnadsmarknaden och i synnerhet Kina sin ställning under recessionen. År 2010 gick största delen av beställningarna på nybyggen till Kina efterföljt av Korea. Både Japan och Europa förlorade marknadsandelar under 2010. Växande varvsindustriländer såsom Brasilien var aktiva under hela året och fick en stor del beställningar.

År 2010 var de kinesiska redarna mest aktiva, de beställde mer än 20% av alla beställda fartyg. Tyska redare, som traditionellt haft en stark ställning inom sjöfart, var inte särskilt aktiva medan de grekiska redarna fortsatte att vara aktiva.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade från 32% vid slutet av föregående kvartal till 42%. Bolagets marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 13% (12). Inom hjälpmotorer ökade marknadsandelen något till 4% (3).

Power Plants

Aktiviteten på Power Plants-marknaderna fortsatt god

Marknadsaktiviteten inom Power Plants låg på en god nivå under hela året. Industriproduktionen ökar på de flesta tillväxtmarknader, vilket i kombination med befolkningsökningen och den förbättrade levnadsstandarden ökar efterfrågan på kraftförsörjningen. Det installerade vindkraftsbeståndet har också ökat, vilket skapar ett behov av flexibel kraftgenerering. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Kraftverksmarknadens översikt

När energiförbrukningen stiger ökar efterfrågan på både ny kraftgenereringsutrustning och på utrustning som ersätter äldre kapacitet. Idag uppgår den totala installerade kraftgenereringskapaciteten till ca 4.700 GW, av vilket över hälften finns i OECD-länder. I framtiden förväntas tillväxten vara kraftigare i icke-OECD-länder på grund av industrialiseringen och den höjda levnadsstandarden. Största delen av Wärtsilä Power Plants beställningar kommer från tillväxtmarknaderna. På tillväxtmarknaderna liksom i perifera områden har tjockolja (HFO) dominerat kraftverksmarknaden men efterfrågan på gasdrivna kraftverk ökar i takt med utbyggnaden av gasnätet. OECD-länder har fokuserat på utvecklingen av vindkraft och en ökad användning av naturgas med målsättningen att minska användningen av äldre kolkraftverk. I USA har introduktionen av skiffergas varit snabb, vilket gjort gaspriserna mycket konkurrenskraftiga. Wärtsiläs gasmotorportfölj är den mest täckande på marknaden inom sitt kraftområde.

Power Plants marknadsposition

Wärtsiläs målmarknad är ca 15.000 MW och Wärtsiläs årliga leveransvolymer uppgår till ca 2.500-3.000 MW. Utvecklingen på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk, av vilken Wärtsilä har en över 50%:s marknadsandel, är rätt stabil medan marknaden för gasdrivna kraftverk växer. Wärtsiläs andel av marknaden för kraftverk drivna av gasmotorer är över 60%. Wärtsilä stärker fortlöpande sin ställning på denna marknad genom att erövra marknadsandelar av andra teknologier och har för närvarande en 14%:s andel av marknaden för gasdrivna kraftverk då man inkluderar såväl gasmotorer som gasturbiner.


Services

Den marina servicemarknaden fokuserade på kostnadsnedskärningar under hela året

Under 2010 inverkade den globala lågkonjunkturen på den marina servicemarknaden, som fokuserade på kostnadsnedskärningar. Marina kunder, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, fortsatte att begränsa sina underhålls- och moderniseringsinvesteringar. Ett stort antal fartyg drevs med lägre hastighet för att minska på underhålls- och reparationsutgifterna. I slutet av året hade andelen sysslolösa fartyg minskat till 6% från toppnivån på 10% i början av 2010. Serviceverksamheten inom kraftverk påverkades inte i samma grad av lågkonjunkturen.

Wärtsiläs installerade motorbestånd inom Ship Power och Power Plants uppgår till närmare 180.000 MW och består av tusentals installationer runt om i världen. På bägge slutmarknader har Services flera kundsegment, och Wärtsiläs serviceportfölj är den bredaste på marknaden. Dessa faktorer begränsar effekterna av fluktuationerna på enskilda marknader eller kundsegment.