Du är här:

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inga större förändringar inträffade i Wärtsiläs affärsomgivning under fjärde kvartalet, och Wärtsilä förväntar sig att affärsomgivningen kommer att förbättras ytterligare.

Även om riskerna har minskat väsentligt är den största risken inom Ship Power fortfarande förseningar i skeppsvarvens leveranstidtabeller och risken för avbeställningar av existerande order. På grund av den höga orderaktiviteten under 2010 finns det en risk för avtagande orderaktivitet inom vissa fartygssegment.

Inom affärsområdet Power Plants kan finanskrisen fortfarande inverka på timingen av större projekt.

Inom Services är den största risken fortfarande osäkerheten på sjöfartsmarknaden.

Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.