Du är här:

Omstruktureringsåtgärder

Till följd av den globala finanskrisen började Wärtsilä anpassa kapaciteten och kostnadsstrukturen till den minskade efterfrågan i maj 2009. Dessa åtgärder intensifierades i januari 2010.

De första stegen gick ut på att minska antalet arbetsplatser inom affärsområdet Ship Power som påverkats mest av nedgången.

I januari 2010 fortsatte åtgärderna med att anpassa tillverkningskapaciteten till både de strukturella förändringarna på marknaden och till den lägre efterfrågan. En del av tillverkningskapaciteten har flyttats till Kina, och två fabriker i Nederländerna håller på att läggas ner. Nya, mer effektiva arbetsrutiner har introducerats, vilket möjliggör en nedläggning av andra mindre enheter och en konsolidering av verksamheten i större enheter i de olika länderna. Tillfälliga permitteringar har främst vidtagits i Finland och Norge. Den lägre kapacitetsutnyttjandegraden har också föranlett en utvärdering av Wärtsiläs alla globala stödfunktioner där målet är att strömlinjeforma processer, minska överlappande funktioner och förbättra kostnadseffektiviteten. Wärtsilä inledde åtgärder som syftar till att minska omkring 400 arbetsplatser inom stödfunktionerna runtom i världen under fjärde kvartalet.

Genom dessa åtgärder som befinner sig i olika faser strävar Wärtsilä efter att minska personalen med cirka 1.800 anställda.

När åtgärderna implementerats helt väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro, vilket är något mer än tidigare uppskattningar. Av dessa kostnadsnedskärningar har omkring 60 miljoner euro realiserats till utgången av 2010. Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under 2011. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta.

De totala kostnaderna av engångskaraktär relaterade till omstruktureringen kommer att uppgå till cirka 150 miljoner euro, vilket är något högre än tidigare uppskattningar. Sammanlagt 40 miljoner euro av dessa kostnader redovisades år 2009. I räkenskapsperioden redovisade Wärtsilä poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärderna till ett belopp av 75 miljoner euro. Resten av kostnaderna kommer att redovisas under första hälften av 2011.