Du är här:

Omsättning och lönsamhet

Omsättningen utvecklades planenligt

Wärtsiläs omsättning för räkenskapsperioden uppgick till 4.553 miljoner euro (5.260), -13%. Detta var i linje med Wärtsiläs estimat om en minskning på cirka 15%. Ship Powers omsättning minskade med 32% och uppgick till 1.201 miljoner euro (1.767). Power Plants omsättning uppgick till 1.525 miljoner euro (1.645), en minskning med 7%. Affärsområdet Services omsättning höll sig på fjolårets nivå och uppgick till 1.823 miljoner euro (1.830). Ship Power stod för 26%, Power Plants för 34% och Services för 40% av den totala omsättningen.

Cirka 70% av Wärtsiläs omsättning under räkenskapsperioden var i euro, 12% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Stabil lönsamhet

Rörelseresultatet för räkenskapsperioden före utgifter av engångskaraktär uppgick till 487 miljoner euro (638). Rörelsemarginalen (EBIT) var 10,7% av omsättningen (12,1), vilket var i linje med Wärtsiläs uppskattning för 2010. Inklusive utgifter av engångskaraktär var rörelseresultatet 412 miljoner euro, dvs. 9,1% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 75 miljoner euro relaterade till omstruktureringsåtgärderna under räkenskapsperioden.

Utgående från den nya, mer slimmade strukturen, den goda ställningen på marknaderna och den effektiva serviceorganisationen har Wärtsilä justerat sitt långsiktiga mål för rörelsemarginalen (EBIT) till 14% på toppen av konjunkturen. I konjunkturdalarna siktar Wärtsilä på en rörelseresultatmarginal på över 10%. Detta ersätter det tidigare målet på 8-10%, +/-2% över cykeln.

De finansiella posterna uppgick till -13 miljoner euro (-34). Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-17). De erhållna dividenderna uppgick till 7 miljoner euro (6). Förändringen i övriga finansiella poster beror främst på valutakursförändringar som var negativa under motsvarande period 2009 samt på lägre nettoräntekostnader. Vinsten före skatter uppgick till 548 miljoner euro (558). Räkenskapsperiodens skatter var 151 miljoner euro (161). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 397 miljoner euro (396). Resultatet per aktie var 3,91 euro (3,94) och eget kapital per aktie 16,61 euro (15,17). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 26,0% (29,9). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 25,0% (29,2).