Du är här:

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4.3.2010 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 16.3.2010.

Bolagsstämman beslöt att ändra åttonde paragrafen i bolagsordningen så att kallelsen till bolagsstämma skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen i aktiebolagslagen.

Stämman beslöt att den fjärde paragrafen i bolagsordningen ändras så att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5-10 medlemmar.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren är Aalto-universitetet.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:

Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:

Ordförande Antti Lagerroos, Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Premieringskommittén:

Ordförande Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Matti Vuoria