Du är här:

Wärtsilä på kapitalmarknaden 2010

Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på NASDAQ OMX Large Cap-listan vid Helsingfors Börs. Alla aktier medför lika röster och berättigar till lika stor dividend.

IR-aktiviteter under 2010

Under 2010 genomförde Wärtsilä över 200 IR-möten. Aktiviteten kring och intresset för Wärtsilä ökade från 2009, då marknaden var instabil, och var välbalanserad under hela året. IR-teamet, som består av Wärtsiläs verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, IR-direktör och IR-officer, ordnade möten i de skandinaviska länderna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Belgien samt på öst- och västkusten i USA. Utöver personliga möten ordnades flera gruppmöten på Wärtsiläs kontor under året. IR-teamet höll även presentationer på ett antal investerarkonferenser för institutionella investerare, både i Finland och utomlands. Wärtsiläs Kapitalmarknadsdag, som hölls i Helsingfors på våren, var mycket uppskattad bland de ca 50 deltagande institutionella investerarna, aktieanalytikerna och bankirerna.
Under året ökade Wärtsiläs utländska aktieägare något till 51% (45). Det största utländska innehavet hade Storbritannien.

Börsstiftelsen ordnar regelbundet investeringskvällar på olika håll i Finland. Under våren höll Wärtsilä presentationer på dessa evenemang, och på hösten deltog Wärtsilä i investeringsmässan Sijoitus-Invest i Helsingfors. Dessa evenemang riktar sig främst till inhemska privata investerare.

Wärtsiläs IR-politik

Det yttersta målet för Wärtsiläs Investerarrelationer är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av Wärtsiläs affärsverksamhet, strategi, marknader och finansiella ställning. Syftet är att säkerställa att kapitalmarknaden har relevant information om bolaget och dess aktier för att kunna fastställa en rättvisande bild av Wärtsilä som investeringsobjekt. För att uppnå detta mål publicerar vi årligen tre delårsrapporter, en bokslutskommuniké, en årsredovisning samt börsmeddelanden. Dessutom för vår ledning en regelbunden dialog med analytiker och investerare såväl i Finland som utomlands. Våra webbsidor fungerar som källa för all aktuell samt historisk information gällande faktorer som påverkar värdet på vår aktie.

Framtidsutsikter

Information om Wärtsiläs framtidsutsikter och resultatprognos publiceras i bolagets bokslutskommuniké för det finansiella året (och upprepas i årsredovisningen) samt i delårsrapporterna. Styrelsen godkänner framtidsutsikterna. Wärtsilä publicerar inga kvartalsprognoser. Om det inträffar sådana förändringar i affärsmiljön som inverkar på utsikterna, publicerar Wärtsilä ändringar i utsikterna enligt gällande bestämmelser.

Marknadsestimat

På begäran av en analytiker kan Wärtsilä granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

Tyst period

Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad "tyst period" innan resultatrapporter utges. Våra representanter träffar under denna tid inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.

Informationgivningspolicy och finansiell kommunikation

Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, ekonomiska ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter skall kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad på riktig och tillräcklig information. Vår informationsverksamhet omfattar koncernens interna och externa kommunikation samt investerarrelationsfunktionen. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, allmänna pressmeddelanden samt fackpressmeddelanden. Våra dotterbolag publicerar pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse.

Börsmeddelandena innehåller nyheter som kan inverka på aktiens värde. Pressmeddelanden berättar om händelser i affärsverksamheten som har nyhetsvärde eller är annars av allmänt intresse för olika intressenter. Fackpressmeddelanden ger fackpressen mer detaljerad information om våra produkter och teknologier. Meddelandena publiceras på finska, svenska och engelska med undantag av fackpressmeddelandena som publiceras endast på engelska. Börs- och pressmeddelandena kan läsas på Wärtsiläs webbplats omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation

Joséphine Mickwitz ansvarar för kontakterna med analytiker och investerare.

Joséphine Mickwitz
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 (0)10 709 5216
Mobil: +358 400 784 889
E-post: josephine.mickwitz@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki ansvarar för Wärtsiläs koncernkommunikation och mediarelationer.