Du är här:

Information till aktieägarna

Bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 3.3.2011 kl. 16.00 i Helsingfors Mässcentrums kongressflygel, adress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som senast den 21.2.2011 har upptagits som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast den 28.2.2011 kl. 16.00 antingen per brev, e-post, fax eller telefon.

Anmälningsadresser:

Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 196
00531 Helsingfors 
tel +358 (0)10 709 5282, vardagar kl. 9.00-12.00
fax +358 (0)10 709 5283
e-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan

Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång den 28.2.2011 kl. 16.00. Fullmakter med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång.

Dividend

Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie dvs. totalt 2,75 euro per aktie för den räkenskapsperioden som slutade 31.12.2010. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 8.3.2011 är antecknade i bolagets aktieförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend utbetalas den 15.3.2011.

Börsmeddelanden

Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Wärtsiläs hemsida på svenska, finska och engelska.