Du är här:

Aktieägare

Wärtsilä har ca 37.400 aktieägare. Vid årets slut var ca 51% av aktiestocken i utländsk ägo. I slutet av 2009 var motsvarande siffra ca 45%.

Ägarstruktur 31.12.2010
         
         
Grupp Ägare % Aktier %
Privata företag 1 561 4,2 3 041 502 3,1
Finansinstitut och försäkringsbolag 47 0,1 1 600 592 1,6
Offentliga samfund 47 0,1 9 369 919 9,5
Icke vinstsyftande sammanslutningar 815 2,2 11 595 146 11,8
Hushåll 34 622 92,6 22 667 444 23,0
Utlandet 299 0,8 17 949 903 18,2
Förvaltarregistret 14 0,04 32 396 059 32,8
Total 37 405 100,0 98 620 565 100,0
Fördelning av aktierna 31.12.2010
         
Aktietal Ägare % Aktier %
1-50 7 098 19,0 216 083 0,2
51-100 5 936 15,9 509 019 0,5
101-1 000 19 191 51,3 7 173 168 7,3
1 001-5 000 4 242 11,3 8 864 363 9,0
5 001-10 000 512 1,4 3 627 402 3,7
10 001-100 000 376 1,0 9 026 494 9,2
100 001-500 000 37 0,1 7 709 259 7,8
500 001-1 000 000 6 0,02 3 836 806 3,9
1 000 001- 7 0,02 25 261 912 25,6
Förvaltarregistret     32 396 059 32,8
Total 37 405 100,0 98 620 565 100,0
Största aktieägare 31.12.2010
       
  Ägare Aktier Aktier, %
1 Avlis Ab 16 846 301 17,08
2 Ömsesidiga Arbetsförsäkringsbolaget Varma 5 130 087 5,20
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 799 993 1,83
4 Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. 1 761 416 1,79
5 Folkpensionsanstalten 967 955 0,98
6 Sigrid Juselius Stiftelse 665 398 0,67
7 Jenny och Antti Wihuri Fond 631 608 0,64
8 Suomen Kulttuurirahasto 540 000 0,55
9 Statens Pensionsfond 520 328 0,53
10 Inez och Julius Polins Fond 511 517 0,52
11 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. 412 158 0,42
12 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 404 444 0,41
13 Livränteanstalten Hereditas 377 749 0,38
14 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 371 465 0,38
15 Savox Investments S.a. 365 000 0,37
16 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 350 000 0,35
17 Stiftelsen för Åbo Akademi 300 555 0,30
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 270 000 0,27
19 Op-Delta Placeringsfond 270 000 0,27
20 William Thurings Stiftelse 242 222 0,25
21 Rantanen Tuula Anneli 241 333 0,24
22 Folkhälsans Forskingsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 240 489 0,24
23 Svenska Kulturfonden i Björneborg 222 005 0,23
24 Kommunernas pensionsförsäkring 221 652 0,22
25 Blåberg Meeri 220 000 0,22
26 Ingman Finance Oy Ab 220 000 0,22
27 Placeringsfond Gyllenberg Finlandia 194 191 0,20
28 Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse 188 815 0,19
29 Erikoissijoitusrahasto OMX Helsinki 25 182 479 0,19
30 Svenska Handelsbanken Ab (publ) 179 437 0,18
31 Svenska Folkskolans Vänner 166 218 0,17
32 Fromond Elsa 155 478 0,16
33 Von Fieandt Johan 154 246 0,16
34 Schweizerische Nationalbank 152 272 0,15
35 Tallberg Carl Johan 143 341 0,15
36 Riihimäen Konepajakoulun Säätiö 141 293 0,14
37 Stockmann Marita 135 613 0,14
38 Magnus Ehrnrooths Stiftelse 133 000 0,13
39 Relander Harald Bertel 130 000 0,13
40 Sr Danske Invest Suomi Osake 122 532 0,12
41 Odin Finland 120 247 0,12
42 Pensionsförsäkringsbolaget Veritas 120 000 0,12
43 Emil Aaltosen säätiö 119 500 0,12
44 Blomberg Anne-Sofie 111 752 0,11
45 Sr Danske Invest Finland 106 997 0,11
46 Petter och Margit Forsströms stiftelse 105 000 0,11
47 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 94 693 0,10
48 Indeksirahasto Nordea Suomi Sijoitusrahasto 83 504 0,08
49 Markkola Leena 82 000 0,08
50 Finska Läkaresällskapet r.f. 81 050 0,08
  Totalt 37 307 333 37,83

Förändringar i innehav - flaggningar

Under rapportperioden har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:
17.12.2010 BlackRock Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.941.759 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.
20.12.2010 BlackRock Inc. minskade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.898.350 aktier, vilket motsvarar 4,97% av Wärtsiläs aktier och röster.

Företagsledningens aktieinnehav

Styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande innehar sammanlagt 75.166 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,08% av hela aktiestocken och röstetalet.

Styrelseledamöternas innehav av Wärtsiläaktier 31.12.2010

Befullmäktiganden

Efter bolagsstämman (4.3.2010) finns det inga gällande befullmäktiganden.

Styrelsens förslag om utdelning

Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie dvs. totalt 2,75 euro per aktie  för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2010.