Du är här:

Wärtsilä i index för hållbar utveckling

Wärtsilä har upptagits i Ethibel Investment Register och Ethibel Pioneer Sustainability Index, ASPI Eurozone® Index och FSTE4Good Index. År 2010 upptogs Wärtsilä i två nya hållbarhetsindex: The ECPI Global Carbon Equity Index och OMX GES Sustainability Nordic index. Företaget har också klassificerats som ett prime-företag av oekom research.

 

FTSE4Good Index Series är ett jämförelseindex för ansvarsfulla placerare. Anslutningskriterierna har planerats så att de hjälper placerarna att minimera sociala, miljömässiga och etiska risker. Kriterierna fokuserar på företagsansvar, mänskliga rättigheter, miljöverksamhet, sociala relationer och intressentrelationer samt förebyggande av mutor.

 

Den europeiska bedömningsbyrån för socialt ansvar Vigeo www.vigeo.com

 

ASPI Eurozone® Index består av de 120 noterade bolag i euroområdet som haft de bästa sociala och miljömässiga prestationerna. Aktierna väljs utifrån Vigeos betyg.

 

 

Wärtsilä har ingått i investeringsregistren Ethibel PIONEER och Ethibel EXCELLENCE (se www.ethibel.org) sedan 28.1.2005 och har kontrollerats med dess CSR-profil sedan dess. Dessa placeringsregister bildar grunden för de europeiska kvalitetsmärkena ETHIBEL PIONEER och ETHIBEL EXCELLENCE, som endast beviljas placeringsfonder och finansiella produkter.

ECPI Global Carbon Equity indexet väljer företag från kolintensiva branscher, som t.ex. kraftförsörjnings-, material-, industri- och energibranscherna, med de bästa förutsättningarna för att konfrotera en värld med ökande kolutsläpp och strängare klimatlagstiftning.

 

OMX GES Sustainability Nordic-indexet är baserad på en riskklassificering som analyserar riskerna i företagens metoder för att behandla miljön, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Analysen grundar sig på internationella riktlinjer med avseende till miljö, socialt ansvar och styrning i enlighet med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Den evaluerar både företagens nuvarande ställning och deras beredskap för framtiden. Analysmodellen är lätt att implementera och ger en omedelbar översikt av företagets hållbarhetsställning, vilket kan minimera investeringsrisken. Det nordiska hållbarhetsindexet omfattar de 50 ledande noterade bolagen i Norden.

 

Oekom research tilldelar prime-ställning till företag som enligt oekom Corporate-klassificeringen har en ledande position i industrierna där de är verksamma och som möter de industrispecifika minimikraven.