Du är här:

Wärtsiläs ledningssystem

Målet för Wärtsiläs ledningssystem är att skapa mervärde för Wärtsiläs intressenter, förverkliga strategiska målsättningar, främja hållbarhetsresultaten, hantera riskerna i anslutning till verksamheten samt förbättra bolagets prestanda genom att följa principerna för kontinuerlig förbättring. Ledningssystemet innehåller olika redskap såsom systemen för styrning av kvalitet, miljö och arbetarskydd. Vid ledningens utvärderingar, som görs på olika organisationsnivåer, följer man upp systemets ändamålsenlighet, uppnåendet av målsättningarna samt utvecklingen av de centrala nyckeltalen.

Wärtsiläs direktion svarar för fastställandet av centrala strategier, principer och policyn samt tillhörande ledningssystem. Direktionen följer regelbundet upp hur ledningssystemet fungerar och prestationsförmågan utvecklas. Ansvaret är fördelat på linjeorganisationens alla organisationsnivåer, och för varje medarbetare har ett eget ansvarsområde definierats i ledningssystemet. Både på koncernnivå och i de flesta dotterbolag finns särskilda arbetsgrupper som utvecklar ledningssystemet. På koncernnivå finns följande arbetsgrupper som koordinerar produktutvecklingen och operativa frågor:

Arbetsgrupp Fokus Huvuduppgifter
Wärtsiläs direktion för utveckling av kvaliteten och verksamheten Utvecklingsfrågor i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd samt verksamhet Övergripande ansvar för utvecklingen av Wärtsiläs verksamhet, ägare av Wärtsiläs processer, ledning av IM:s arbete, lednings- och utvecklingsplaner för processer, kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd samt utgifter för de täckta områdena.
Wärtsiläkoncernens kvalitetsteam Kvalitet Kvalitetsstrategi, mål och riktlinjer, ansvar för den övergripande kvalitetsprocessen samt samordning och harmonisering av kvaliteten över divisionsgränserna
Wärtsiläs EHS-ledningsgrupp Miljö, företagshälsovård och arbetarskydd (EHS) Utveckling av EHS-ledningssystem, utvärdering och målsättning på koncernnivå samt uppföljning av lagstiftningens utveckling
Wärtsiläs miljöforum Miljöaspekter relaterade till Wärtsiläs produkter Skapande och uppdaterande av Wärtsiläs miljöstrategi, koordinering av utvecklingen av miljöteknologi och uppföljning av lagstiftningens utveckling samt miljöredogörelser

Ledningsystem

Andelen certifierade Wärtsiläbolag
ISO 14001 61%
ISO 9001 71%
OHSAS 18001 44%

 

Styrning av affärsprocesser

Syftet med processtyrningsenheten vid koncernens kvalitetsorganisation är att säkerställa att bolagets verksamhet utvecklas konsekvent och i linje med dess strategi. Enheten ansvarar för utvecklingen och harmoniseringen av koncernens affärsprocesser, inklusive affärsinformation och lösningar som stöder affärsverksamheten. Dessa utvecklas fortlöpande för att förbättra kundservicens kvalitet och effektivitet. Arbetsprocesserna utvecklas utifrån affärsområdenas, divisionens och enheternas initiativ. Dessa samutvecklingsprojekt samordnas av direktionen för utvecklingen av kvaliteten och verksamheten, direktionen för affärsområdena och de funktionella ledningsgrupperna.