Du är här:

Ledning av hållbar verksamhet

Wärtsiläs direktion bär det övergripande ansvaret för Wärtsiläs hållbarhetsresultat. Direktionen godkänner riktlinjerna och utvärderar regelbundet innehållet i dem. Direktionen ställer upp målsättningarna för hållbar utveckling och följer upp resultaten. Resultaten utvärderas i anslutning till ledningens översikter på både direktions- och affärsområdesnivå.

Wärtsiläs funktion för hållbar utveckling ansvarar för tillhandahållandet av nödvändig information för ledningen, identifierandet av utvecklingsbehov samt samordnandet av program för hållbarhet och utarbetandet av instruktioner.

Wärtsilä har tydligt fastställda ansvarsområden som stöds av instruktioner och utbildning. Utbildningen omfattar bl.a. miljöfrågor och verksamhetsprinciperna samt frågor i anslutning till antikorruption, företagshälsovård och arbetarskydd. Wärtsilä följer upp hållbarhetsresultaten genom att utnyttja den information som tas fram med hjälp av de olika verktygen och aktiviteterna för hållbar utveckling såsom interna revisioner.

Frivilliga förbindelser

Wärtsilä har gått med i FN:s initiativ Global Compact år 2009. Wärtsilä har också sedan år 2008 förbundit sig att följa industrins energisparavtal i Finland. Wärtsilä North America Inc. har förbundit sig till tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT) som slöts 2003.

Wärtsiläs verktyg för hållbar utveckling

Grundläggande principerSystem och processerÖvrigt
Vision, mission och strategi Kvalitetsledningssystem Målsättningar för hållbar utveckling
Corporate Governance Miljöledningssystem Utvärdering av ledningen av hållbar utveckling
Koncernpolicy och -principer: QHSE-policy och verksamhetsprinciper Ledningssystem för företagshälsovård och arbetarskydd Verktyg för affärsverksamhetens utveckling: förvärvsutredningar (Due diligence), miljöenkäter
Koncernhandbok Leverantörsledningssystem Dialog med intressenter
Koncernens krav på leverantörer Riskhanteringsprocess Rapportering om hållbar utveckling
Process för fortlöpande förbättring: Utvärdering av prestationer, målsättningar, åtgärder och utvärdering av resultaten.