Du är här:

Kanaler för växelverkan

Kanaler för växelverkan och utvärderingsmetoder för intressentrelationer 

IntressenterKanaler för växelverkanUtvärdering
Kunder Regelbunden kontakt med kunderna, kundstöd under produkternas hela livscykel, kundevenemang och -seminarier, kundtidningar, internet, konferenser och mässor, produktdokument, system för kundrespons, mätningssystem för kundtillfredställelse (CROL ®) Mätsystem för kund- och kvalitetstillfredsställelse
Personal Öppen och fortlöpande kommunikation mellan ledning och personal, årliga utvecklingssamtal, infomationstillfällen och intern kommunikation (intranet), personaltidningar, utbildningar, nationella samarbetskommittéer och Europeiska företagsrådet (EWC), kommitéer för arbetssäkerhet, initiativ och verksamhet för kontinuerlig förbättring (CIP), teknologi- och innovationspris, kundvårdspris Undersökningar om personalens arbetstrivsel (My Voice)
Ägare, investerare Ledningens möten med investerare, finansiärer och analytiker, intressenttidningar, bolagsstämmor, informationsmöten, börs- och pressmeddelanden, årsrapporter och delårsrapporter, kapitalmarknadsdagar, internet, undersökningar om IR, enkäter om hållbar utveckling Investerarrelations-
undersökningar och index för hållbar utveckling
Leverantörer Öppen och aktiv växelverkan mellan inköpsorganisationen och leverantörerna, leverantörsportal, utveckling av leverantörerna, leverantörsstyrning, Leverantörsdagar, Årets leverantör-pris Leverantörsutvärderingar
Samhälle Samarbete med myndigheter och rapportering i bl.a miljö-, arbetarskydds- och säkerhetsfrågor, Öppna dörrars dag, rapporter om hållbar utveckling, företagspresentationer, kommunikation på lokalnivå, internet Respons från intressenter, undersökningar om företagsprofilen
Organisationer Medlemskap, regelbundna kontakter, deltagande i lokala bransch- och industriorganisationers verksamhet, deltagande i arbetsgrupper som aktiv medlem, kontakt med olika organ, bl.a. genom ministerier, rapporter  
Universitet Erbjudande av praktikplatser och möjligheter för slutarbeten, forsknings- och utvecklingsprojekt, deltagande i rekryteringsmässor och seminarier, sponsorering av studentverksamhet Undersökningar om de mest populära arbetsgivarna
Media Nationella och internationella finans- och andra tidskrifter, branschspecifika experttidskrifter, intervjuer och pressmeddelanden, centrala årliga publikationer, möten, besök, fabriksbesök Undersökningar gjorda bland ekonomijournalister, medieuppföljning, rapporteringsjämförelser