Du är här:

Wärtsiläs fokus på hållbar utveckling

Wärtsiläs verksamhet för en hållbar utveckling baserar sig på tre sammanhörande element: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Inom hållbar utveckling fokuserar Wärtsilä främst på följande aspekter:

  • Ekonomiskt ansvar: lönsamhet
  • Miljöansvar: miljövänliga produkter och tjänster
  • Socialt ansvar: ansvarsfull affärsverksamhet

De andra viktiga områdena inom hållbar utveckling presenteras i figuren Wärtsilä och hållbar utveckling. Wärtsiläs strategiska mål för miljöansvar och socialt ansvar presenteras i strategiavsnittet. Wärtsiläs viktigaste operativa mål för hållbar utveckling anknyter till en förbättrad energieffektivitet och noll personskador.

Med tanke på hållbar utveckling är de produktrelaterade miljöfrågorna de viktigaste aspekterna för Wärtsilä. Användningen av Wärtsiläs produkter har miljökonsekvenser på både ett lokalt och ett globalt plan. Andra hållbarhetsaspekter har främst lokala verkningar.

Wärtsiläs inverkan på hållbar utveckling

 LokaltGlobalt
Ekonomiskt ansvar

 
Miljöansvar    
- Produktrelaterat

- Operativt

 
Socialt ansvar

 
     

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar omfattar uppfyllandet av aktieägarnas förväntningar och samhällsansvar. Detta förutsätter att verksamheten är lönsam och konkurrenskraftig. Förutom det mervärde som de direkta intressenterna erhåller omfattar det ekonomiska ansvaret även främjande av välfärden i de lokalsamhällen där företaget har verksamhet. Ett gott ekonomiskt resultat skapar en grund för andra delfaktorer för hållbar utveckling och tryggar företagets verksamhetsförutsättningar även i framtiden.

Miljöansvar

Miljöskydd betyder ett förnuftigt utnyttjande av naturresurser och en verksamhet som utövas på miljöns villkor. Att skydda luft, jordmån och vattendrag, att bekämpa klimatförändringar och utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt är centrala mål oberoende av om de anknyter till Wärtsiläs egen verksamhet eller till användningen av de produkter som företaget tillverkar. Miljöansvar förutsätter också att man identifierar produkternas miljöpåverkan under deras livscykel och minskar deras miljöpåverkan genom proaktiv forskning och utveckling.

En kontinuerlig förbättring av miljöprestandan är både en utmaning och en möjlighet. Wärtsilä utvecklar och förbättrar fortlöpande de operativa funktionerna med hjälp av certifierade miljöstyrningssystem. En stark fokusering på miljöprestanda inom FoU och produktutveckling minskar den miljöbelastning som produkterna orsakar. Klimatförändringen och andra miljöfrågor ökar efterfrågan på miljöanpassade produkter.

Socialt ansvar

En ansvarsfull företagsverksamhet omfattar ett gott handlingssätt i relationerna till intressenterna. Detta förutsätter fortlöpande samarbete med leverantörer, samarbetspartner och lokala organisationer.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper anger gränsvillkoren för affärsverksamheten och dess utveckling i enlighet med koncernens strategi. En ansvarsfull företagsverksamhet omfattar också skapandet av en trygg arbetsmiljö och -praxis samt tryggandet av personalens välbefinnande och utveckling av kompetensen.

Dessa faktorer upprätthåller personalens arbetsförmåga, förbättrar effektiviteten och ökar intresset gentemot Wärtsilä som potentiell arbetsgivare. Genom produktsäkerheten tar man ansvar för kunderna och personalen.

Förutom uppfyllandet av säkerhetskraven är produktstöd och utbildning en väsentlig del av produktsäkerheten. Förutsättningen för främjandet av socialt ansvar är att samarbetet inom koncernen löper smidigt.