Du är här:

Case: Scenarier för sjöfart 2030: alternativa synpunkter på branschens framtid

Den moderna sjöfartsbranschen är ett globalt pussel med många bitar som möjliggör samarbete över hela världen. Sjöfart har en enorm inverkan på människornas liv eftersom 90 procent av världshandelns transporter sker sjövägen. Sjöfart är också det mest effektiva och rena sättet att transportera varor över långa avstånd och kommer att vara det även i framtiden.

Sjöfartens framtid avgörs av ekonomin, den teknologiska utvecklingen, geopolitiska trender, energikällor, sociala värderingar och miljöaspekter liksom av sjöfartsbranschen själv. Dessa faktorers inverkan på företag, regeringar och människornas vardag kommer att vara betydande.

Scenarier gör det lättare att förstå komplexa miljöer. De hjälper företag, regeringar och andra sjöfartsrelaterade organisationer i det långsiktiga strategiska tänkandet i en värld som förändras i snabb takt. Wärtsiläs Sjöfartsscenarier 2030 togs fram genom att kombinera omfattande expertis, kvalitetsforskning, hårt arbete, engagemang och lite fantasi. Wärtsiläs sjöfartsscenarier publicerades 2010.

En komplex värld reducerad till tre scenarier

Analysen av en enorm mängd information resulterade i tre möjliga scenarier.

Hård sjögång

Världen med hård sjögång präglas av knappa resurser. Rikedomarna är ojämnt fördelade mellan länderna, vilket skapar spänningar. Klimatförändringen skapar ytterligare spänningar. Nya handelsrutter har dykt upp till följd av två huvudsakliga trender: ett ökat antal bilaterala överenskommelser och flyttning av industrier till resursrika områden. Hela logistikkedjan är regionalt optimerad och nationella regeringar kontrollerar hamnarna. Transportvolymerna för vatten och jordbruksprodukter har ökat markant. De globala spänningarna har ökat behovet av beväpnade eskorter även till sjöss.

Den gula floden

I Den gula floden dominerar Kina den globala arenan ekonomiskt och geopolitiskt och inom sjöfart. Kina är inte längre den billigaste tillverkaren i världen. I stället har den arbets- och resursintensiva tillverkningen flyttat till Afrika och andra länder i Asien. Den ekonomiska tillväxten är betydligt långsammare i västvärlden och klimatförändringen bekämpas endast på regional nivå. De flesta stora shippingföretagen ägs av kineser, och handelsrutterna har lagts om enligt de kinesiska handelsintressena. Nya hamnar byggs i Afrika, östra Ryssland och Indien, och de kinesiska hamnarna har utvecklats till sofistikerade, integrerade logistikcentra.

Öppna hav

De Öppna havens värld är mycket globaliserad. Globala megaföretag och megastäder har övertagit makten av nationella stater. Regeringarna samarbetar i hanteringen av klimatfrågor och frihandelsavtal. Klimatförändringen betraktas som en möjlighet, och innovationer för gröna lösningar är en livsstil. I den här världen är logistiken kung. De flesta varor transporteras mellan megastäder och områden rika på resurser såsom rent vatten, mat och energi. Miljöutmaningarna har lett till utvecklingen av nya slags fartyg; avsaltnings-, avfallshanterings- och återvinningsfartyg ligger för ankar utanför megastäderna. Hållbara kryssningssemestrar är en växande trend.

Wärtsiläs Sjöfartsscenarier 2030 kan läsas på www.wartsila.com/shippingscenarios

Wärtsiläs Kraftverksscenarier 2023 finns på www.powerscenarios.wartsila.com