Du är här:

Rapporteringsprinciper

Information om ekonomiska prestationer

Informationen om ekonomiska prestationer baserar sig på reviderad bokföring och omfattar alla Wärtsiläs dotterbolag om inget annat nämns.

Donationer: informationen om denna indikator omfattade år 2010 15 stora dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Subventioner: informationen om denna indikator omfattade år 2010 15 stora dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

Information om miljöprestationer

Total energiförbrukning omfattar både direkt och indirekt energiförbrukning. Den direkta energiförbrukningen omfattar de bränslen som förbrukas av Wärtsiläs dotterbolag. Den indirekta energiförbrukningen omfattar den köpta elektriciteten och värmen. Eftersom effektiviteten för genereringen av den köpta elektriciteten och värmen inte är känd omvandlas energin direkt utifrån inköpsvärdena.

Informationen om värme och elektricitet baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

De rapporterade uppgifterna om vattenkonsumtionen baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

De rapporterade uppgifterna om utsläpp baserar sig huvudsakligen på uppmätta värden, utifrån vilka specifika utsläppsfaktorer fastställs. De specifika utsläppsfaktorerna fastställs för olika slags bränslen och motortyper. Utsläppen från värmepannorna mäts eller beräknas. Utsläppen från fordon beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från VTT:s Lipasto-databas. De indirekta CO2-utsläppen (scope 2) beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från GHG-protokollet. CO2-utsläppen för flygresor baserar sig på resebyråns beräkningar som bygger på faktorer fastställda av DEFRA.

Miljörisker är stora incidenter som i princip kräver kommunikation med lokala myndigheter.

Information om sociala prestationer

Informationen om personskador omfattar alla rapporterade fall utom personskador som lett till förlorad arbetstid på över en dag.

Informationen om personskador som lett till förlorad arbetstid (LTI) omfattar alla personskador som lett till frånvaro från arbetet i minst en dag.

LTI-graden anges som antalet rapporterade olyckor med frånvaro per miljoner arbetstimmar. Arbetstimmarna är antalet verkliga avlönade arbetstimmar. LTI-graden omfattar inte personskador som inträffat under resor till och från arbetet.

Personalomsättningen beräknas utifrån den fastanställda personalen. Antalet anställda som lämnat bolaget divideras med antalet fastanställda arbetstagare i början av rapportperioden.