Du är här:

Oberoende bestyrkanderapport

En översättning av den ursprungliga engelskspråkiga rapporten

Till direktionen för Wärtsilä Oyj Abp

På begäran av direktionen för Wärtsilä Oyj Abp (nedan Wärtsilä) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet, av informationen om hållbar utveckling som Wärtsilä presenterat för rapporteringsperioden 1.1 - 31.12.2010. Denna information presenteras i samband med Wärtsiläs elektroniska Årsredovisning 2010 (nedan Årsredovisning).

Den information som varit föremål för vårt bestyrkande uppdrag som ger begränsad säkerhet (härefter: hållbarhetsinformationen), omfattar de siffror och utlåtanden som presenteras i kapitlet "Hållbar utveckling" och dess avsnitt, samt i följande avsnitt i kapitlet "Affärsverksamhet": "Ship Power och hållbar utveckling", "Power Plants och hållbar utveckling" och "Services och hållbar utveckling". Hållbarhetsinformationen omfattar även de siffror och utlåtanden om produkternas hållbara prestationsförmåga som presenteras på separat angivna sidor på adressen www.wartsila.com.

Direktionen för Wärtsilä ansvarar för de presenterade uppgifterna och utlåtandena angående hållbar utveckling samt för upprättandet och presentationen av dessa i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -riktlinjerna. Direktionen för Wärtsilä har godkänt den rapporterade hållbarhetsinformationen.

Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag som ger begränsad säkerhet och att utifrån detta arbete uttala en oberoende slutsats om den hållbarhetsinformationen som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden (ISAE 3000) "Assurance engagements other than audits or review of historical financial information" utfärdad av The International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden förutsätter bland annat att den person som utför uppdraget innehar den särskilda kunskap, färdighet och professionella kompetens som krävs för att förstå och granska de uppgifter som är föremål för bestyrkandet samt att denna person följer den internationella revisorsorganisationen IFAC:s principer för professionell etik för att säkerställa oberoendet.

Som kriterier för vårt bestyrkande har Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -riktlinjer använts.

Uppdragets begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhetsinformationens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas. Hållbarhetsinformationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som Wärtsilä gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna. Vår bestyrkanderapport är inte avsedd att användas för att bedöma Wärtsiläs prestation i att efterleva de hållbarhetsrelaterade principer som bolaget själv fastställt. För att bedöma Wärtsiläs finansiella ställning och verksamhetsresultat hänvisas till Wärtsiläs reviderade bokslut för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2010.

I uppdraget genomförda åtgärder och dragna slutsatser

Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet att ge begränsad säkerhet om huruvida informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag till sina väsentliga delar presenteras i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -riktlinjerna. Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar till främst personer som ansvarar för upprättandet av informationen angående hållbar utveckling samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I ett uppdrag som ger begränsad säkerhet är de ovannämnda metoderna för inhämtning av bevis mindre omfattande än i ett uppdrag som ger rimlig säkerhet, vilket leder till att det ger en lägre säkerhet.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Intervjuat två representanter för den högsta ledningen för att förstärka vår förståelse av sambandet mellan Wärtsiläs hållbarhetsredovisning, affärsstrategi samt funktioner, och av de fastställda målsättningarna för hållbar utveckling,
  • Bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration som används för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling, samt granskat Wärtsiläs interna dokument som hänför sig till dessa,
  • Jämfört data som presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning med riktlinjer, lednings- och rapporteringssystem samt dokumentation som ligger till grund för dessa uppgifter,
  • Bedömt motsvarigheten av hållbarhetsredovisningen med GRI-rapporteringsprinciperna,
  • Gått igenom de presenterade hållbarhetsrelaterade uppgifterna och påståendena som varit föremål för bestyrkandeuppdraget, samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av beräkningsgränserna,
  • Med hjälp av stickprov från koncernens datasystem och från bolaget erhållen numerisk originaldata testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt,
  • Besökt tre enheter, valda på basen av en riskanalys som beaktar både kvalitativa och kvantitativa uppgifter, och utfört videokonferens till en extra enhet.

Slutsatserna
På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkande-uppdrag inte i allt väsentligt vore presenterad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3).

Helsingfors, den 7 februari 2011

KPMG OY AB

 


Pekka Pajamo                                                          Nina Killström
CGR                                                                          Corporate Responsibility Advisor