Du är här:

Rapporteringens omfattning och tillämpningsområde

Rapporteringens omfattning

Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling 2010 följer GRI:s (Global Reporting Initiative) rekommendationer för rapportering om hållbar utveckling (G3).

De rapporterade prestationsindikatorerna är de viktigaste med tanke på Wärtsiläs verksamhet, produkter och intressenter. I avsnittet om hållbar utveckling i årsredovisningen beskrivs bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. De viktigaste indikatorerna är signifikanta på bolagsnivå och baserar sig på nyckelindikatorerna i G3-riktlinjerna. Rapporteringen om produkternas prestanda finns främst på internet (www.wartsila.com) och beskriver miljöaspekter och miljöpåverkan i anslutning till Wärtsiläs produkter, Wärtsiläs åtgärder för att minska verkningarna samt Wärtsiläs avancerade miljölösningar.

Rapportens omfattning

Informationen i rapporten omfattar Wärtsiläs affärsområden. På bolagsnivå omfattar rapporten förutom moderbolaget även Wärtsiläs dotterbolag, inklusive produktions-, service- och försäljningsenheterna. Rapporten omfattar inte Wärtsiläs intressebolag, samföretag eller leveranskedjans bolag.

Wärtsiläs affärsområden består av Ship Power, Power Plants och Services samt Industrial Operations. De tre första står för den externa omsättningen medan den sista är en intern funktion inom Wärtsilä.

Informationen om ekonomiskt ansvar omfattar alla Wärtsiläs bolag. Informationen om miljöansvar och socialt ansvar omfattar alla Wärtsiläs bolag med undantag av följande bolag:

Wärtsilä Ship Design Russia CJSC
Whessoe Total Automation Ltd.
Wärtsilä Tanzania Ltd.
Wärtsilä Egypt Power S.A.E
Wärtsilä Belize Ltd.

Dessa bolag ansluter sig till rapporteringen om hållbar utveckling under de närmaste åren. Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling är en del av årsredovisningen, och därför utges rapporten om hållbar utveckling årligen.

Betydande förändringar i koncernstrukturen

De strukturella förändringarna gällande Wärtsilä presenteras i verksamhetsöversikten och anknyter främst till utvecklingen av affärsområdena Ship Power och Services. 

Den operativa informationens omfattning

Operativ information, andel av Wärtsiläs bolag, %

 2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomi  100 100  100 100  100 
Miljö  93  84  85  90  90
Social information  93  84  85  90  90

Operativ information, andel av Wärtsiläs personal, %

 

2010

2009

2008 

2007 

2006 

 Ekonomi

 100

 100

 100

 100

 100

 Miljö 

 98 

 98

 95

 96 

 91

 Social information

 98

 98

 95

 96

 91

Operativ information, andel av Wärtsiläs produktion, %

  20102009 2008 2007 2006 
Ekonomi  100 100  100 100  100 
Miljö  100 100  100 100  96
Social information  100 100   100 100   96

Rapportens tillämpningsområde

Insamling av uppgifter

Uppgifterna om produkternas miljöprestanda bygger på mätbara testresultat. De uppgifter om miljöansvar och socialt ansvar som beskriver verksamhetens prestationsförmåga har insamlats med hjälp av enkäter från Wärtsiläbolagen. Indikatorerna för ekonomiskt ansvar bygger huvudsakligen på reviderade uppgifter.

Uppgifterna om hållbar utveckling samlas in och rapporteras enligt Wärtsiläs interna rapporteringsriktlinjer, som innehåller nödvändiga definitioner och anvisningar för de insamlade uppgifterna. Miljökostnader och miljöinvesteringar bokförs enligt Eurostats anvisningar.

En ansvarig koordinator har utsetts för varje bolag. Koordinatorn ser till att uppgifter samlas in och konsolideras samt att de är av god kvalitet och tillförlitliga. Uppgifterna om bolagen godkänns av den lokala bolagsledningen innan de konsolideras för koncernen. Uppgifterna om hållbar utveckling rapporteras med Wärtsiläs CSM-rapporteringssystem. Rapporterade uppgifter kontrolleras både lokalt och på koncernnivå före konsolideringen.

Wärtsiläs direktion har behandlat och godkänt uppgifterna i rapporten om hållbar utveckling.

KPMG Oy Ab har granskat rapporten om hållbar utveckling utgående från GRI-principerna som berör innehåll och kvalitet. Verksamhetsplatsspecifika bestyrkandebesök gjordes i Hamburg, Tyskland, i Göteborg, Sverige samt i Winterthur, Schweiz.

Enligt Wärtsiläs bedömning motsvarar rapporten GRI G3-riktlinjernas A+-nivå. KPMG har granskat vår rapportering och bekräftat att den motsvarar A+-nivån.

Övriga informationskällor

Wärtsilä har publicerat följande rapporter:

Wärtsiläs miljörapport 2000
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2002
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2004
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2005
Wärtsiläs årsredovisning 2006
Wärtsiläs årsredovisning 2007
Wärtsiläs årsredovisning 2008
Wärtsiläs årsredovisning 2009

Rapporterna och uppgifterna om hållbar utveckling finns på Wärtsiläs webbplats på adressen: www.wartsila.com.

Rapporteringsgruppen för hållbar utveckling

Mikael Troberg Director, Testing and Validation, Industrial Operations
Ari Suominen Director, Technology, Industrial Operations
Juhani Hupli Vice President, Ship Power Technology
Leonardo Sonzio Director, Environmental Services
Joséphine Mickwitz Director, Investor Relations
Natalia Valtasaari IR Officer 

Harri Mäkelä Sustainability Officer
Marko Vainikka Director, Sustainability
(kontaktperson: marko.vainikka@wartsila.com)