Du är här:

Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder också FN Global Compact-initiativets Tio Principer varav sex principer är i anslutningen till mänskliga rättigheter samt rättigheterna i arbetslivet.

Wärtsiläs arbetstagare representerar 109 olika nationaliteter, och bolaget stöder ett jämlikt bemötande av hela personalen. Wärtsilä stöder de rättigheter i anslutning till arbetet som definierats av den internationella arbetsorganisationen (ILO) och ser därigenom till att föreningsfriheten och rätten till avtalsförhandlingar upprätthålls i bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter strävar bolaget efter att erbjuda personalen andra alternativ för att framföra sina åsikter.

Wärtsilä godkänner inte tvångsarbete eller användning av barnarbetskraft i någon form. Wärtsilä har inte kännedom om brott mot mänskliga rättigheter, diskriminering, brott mot arbetsrättigheter eller användning av tvångsarbete eller barnarbetskraft. Wärtsilä Korea Ltd. dömdes till böter på 26.157 euro, eftersom bolaget inte uppfyllde sin rättsliga skyldighet att anställa handikappade personer så att deras andel av den totala personalen motsvarar 5%. Bolaget har anställt personal främst på arbetarnivå, vilket begränsar antalet arbetsplatser som är lämpliga för handikappade personer. I Wärtsilä Pakistan Ltd. sades en arbetstagare upp för brott mot bolagets principer och den lokala lagen om trakasseri.

Eftersom bolaget förväntar sig att även dess samarbetspartners och leverantörer skall handla enligt dessa verksamhetsprinciper ställs motsvarande krav också på dem. Bolaget ställer allmänna krav på sina leverantörer och övervakar regelbundet att de uppfylls genom olika prestationsindikatorer och revisioner. Uppfyllandet av kraven är en förutsättning för alla våra huvudleverantörer för att uppnå ställningen som en godkänd leverantör. Wärtsilä utvärderar alla företag i anslutning till fusioner och förvärv. En integrerad del av dessa förvärvsutredningar är att de är förenliga med relevant lagstiftning.