Du är här:

Leverantörer

Wärtsilä har fastställt processer för valet av leverantörer där kriterierna för dem och utvecklingen av leveransrelationen definieras. Wärtsilä erbjuder sina leverantörer partnerskap som stärker bägge parters konkurrenskraft. En förutsättning för partnerskapet är en öppen och fortlöpande dialog. Partnerskapstänkande tillämpas också på Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet, där bolaget ofta samarbetar med universitet och nyckelleverantörer.

Wärtsilä utvärderar och hanterar leverantörerna med hjälp av sitt leverantörshanteringssystem. Wärtsilä utvärderar leverantörerna regelbundet. Utvärderingen är indelad i tre kategorier: preliminär utvärdering, utvärdering och prestationsutvärdering. En preliminär utvärdering görs på potentiella nya leverantörer innan leverantörsförhållandet inleds. Utvärderingar utförs på nya leverantörer och leverantörer vars prestationer inte uppfyller Wärtsiläs krav. Prestationsutvärderingar görs för att lösa enskilda avvikelser från kraven. I utvärderingen av en leverantör fokuserar Wärtsilä på flera kritiska indikatorer där Wärtsilä förväntar sig en hög standard och starka prestationer av leverantören; iakttagande av relevant lagstiftning, hantering av företagshälsovård, arbetarskydd och kvalitet, processkartläggning och kvalitetsplaner samt sociala prestationer.

År 2010 bedömde Wärtsilä över 200 nyckelleverantörer och utförde ett dussintal leverantörsutvärderingar. Wärtsiläs leverantörsutvecklingsaktiviteter implementeras fortlöpande på en global nivå. Med hjälp av Verktygslådan för leverantörsutveckling förbättrar vi våra leverantörers kvalitet och leveranssäkerhet i alla våra affärsenheter. Det viktigaste verktyget i Verktygslådan för leverantörsutveckling är planen för utvärdering av komponentkvaliteten. Syftet med utvärderingen av komponentkvaliteten är att säkerställa att leverantören kan tillverka de avsedda komponenterna på ett rationellt och effektivt sätt. Alla strategiska inköpsfunktioner inom Wärtsiläs affärsområden, Industrial Operations och Corporate Supply Management kommer att slås samman och strömlinjeformas för att uppnå ytterligare fördelar i Wärtsiläs inköpsverksamhet. Wärtsilä Supply Management (WSM) kommer att ha en ledningsmodell, ett team, ett mål och en röst i vår relation till våra leverantörer. Detta eliminerar överlappande arbete och ger en bättre överblick över utgifter och leverantörer. Leverantörsutvecklingen och kvalitetsteamet stöder Wärtsiläs mål, förbättrar kundnöjdheten genom att säkerställa rätt kvalitet, leveranser vid rätt tidpunkt och optimerad kostnadsprestanda från våra leverantörer.