Du är här:

Åtgärder mot korruption

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy och brokerdirektiv förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som kan betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Endast sedvanliga gåvor till nominella belopp är därför tillåtna. Enligt direktiven ska lokal lagstiftning och internationellt erkända principer mot korruption och mutor iakttas. Därtill skall eventuella fall av korruption rapporteras. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för personalen i principerna mot korruption samt de relevanta instruktionerna.

Under rapportperioden var bolaget involverat i ett fall med mutmisstankar relaterat till ett projekt i Kenya år 2001. I maj 2009 väckte den allmänna åklagaren i Finland åtal mot en före detta direktör i Wärtsilä Finland Oy för grovt givande av muta. I oktober 2009 yrkade den allmänna åklagaren på samfundsbot för Wärtsilä Finland och på att den ekonomiska vinsten för projektet ska förklaras förbruten till staten till följd av åtalet mot den före detta direktören. Man ska dock notera att kravet på samfundsbot var underordnat åtalet mot den tidigare direktören. Både direktören och Wärtsilä Finland ansåg att åtalet var ogrundat. Åtalet gällde ett konsultationsavtal som ingicks i anslutning till projektet i Kenya. Fallet behandlades i Österbottens tingsrätt (tidigare Korsholms tingsrätt) i november 2009. Genom sitt avgörande av den 18 december 2009 förkastade tingsrätten åtalet mot direktören och kraven på Wärtsilä Finland Oy. I februari 2010 överklagade den allmänna åklagaren beslutet till Vasa hovrätt. Genom sitt beslut av den 21 september 2010 återförvisade Vasa hovrätt fallet till tingsrätten på grund av processrättsliga orsaker. I november 2010 sökte den före detta direktören och Wärtsilä Finland Oy tillstånd att överklaga hovrättens beslut till Högsta domstolen i Finland.