Du är här:

Arbetshälsa och arbetarskydd

Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i bolagets QHSE-policy och direktiv för arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Wärtsiläs dotterbolag bör tillämpa ett ledningssystem som överensstämmer med QHSE-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker i anslutning till arbetshälsa och arbetarskydd, utbildning av personalen, skriftliga instruktioner, användning av skyddsutrustning samt fortlöpande förbättring av OHS-prestandan. I slutet av 2010 tillämpade 29 Wärtsiläbolag certifierade ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd. Dessa ledningssystem täckte ca 73% av Wärtsiläs personal.

Syftet med policyn för arbetshälsa och arbetarskydd är att förebygga och ha kontroll över arbetshälso- och arbetarskyddsrisker i anslutning till personalen och intressenterna. Förutom ledningssystemet har Wärtsiläbolagen sådana arbetarskyddsprogram som den lokala lagstiftningen kräver och som i allmänhet implementeras genom arbetarskyddskommittéer bestående av representanter för bolagens ledning och personal. Olycksfall registreras och undersöks i enlighet med den lokala lagstiftningen. Sammanlagt 67% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer. Genomförandet av arbetarskyddet mäts med prestationsindikatorer, exempelvis antalet olycksfall, sjukfrånvaron och olycksfallsfrekvens. En fatal olycka inträffade på Wärtsiläs enheter under rapportperioden. En anställd hos en av Wärtsiläs underleverantörer omkom i vår kunds lokaler i Pakistan. 

Wärtsilä har uppställt ett mål på koncernnivå som strävar efter noll skador som leder till förlorad arbetstid. Detta är ett långsiktigt mål för bolaget för att förstärka säkerhetskulturen, och det kräver åtgärder av alla Wärtsiläbolag och -anställda. Företagens säkerhetsprestanda uppföljs månatligen. I 2010 fortsatte Wärtsiläs starka insatser för förbättrandet, konsoliderandet och spridandet av säkerhetskulturen. Wärtsilä skapade en säkerhetshandbok och en säkerhetsutbildning baserad på e-inlärning, som pilottestades i 2010. Den goda minskningstrenden i skador som leder till förlorad arbetstid fortsatte och Wärtsilä uppnådde ett gott resultat i 2010. Frekvensen för olyckor med förlorad arbetstid var över 30% mindre än under året innan.