Du är här:

Miljönyckeltal

Den miljöbelastning som Wärtsiläs verksamhet orsakar anknyter främst till tillverkningen. Tillverkningens centrala miljöaspekter handlar om användning av energi och naturresurser samt tillverkningsrelaterade utsläpp. Produktutvecklingen förutsätter också testning av produkter och enskilda komponenter, vilket vid sidan om tillverkningen också belastar miljön. De positiva miljökonsekvenserna av produktutvecklingen är emellertid betydligt större än testningens negativa verkningar om man beaktar produktens hela livscykel.

De främsta orsakerna till att vissa miljönyckeltal i denna rapport fluktuerar kraftigt från år till år är:

  • Förändringar i produktionsvolym
  • Förändringar i FoU-testningsprogram
  • Förändringar i rapporteringens omfattning och täckning.

De miljöindex som används i samband med nyckeltalen är länkade till utvecklingen av omsättningen. Därför har ökade investeringar i FoU under ett visst år ingen inverkan på omsättningen men höjer nyckeltalets absoluta värde.

Övervakning av miljökonsekvenser

Miljökonsekvenserna av Wärtsiläs verksamhet övervakas på följande sätt:

  • Övervakning av luftkvaliteten tillsammans med övriga lokala intressenter
  • Mätning av luftutsläpp
  • Kartläggning av bullernivåer
  • Periodvisa avloppsvattenanalyser
  • Markanalyser
  • Spridningsutredningar och bioindikatorundersökningar