Du är här:

Miljömålsättningar

MålsättningLäge
En minskning av den totala energiförbrukningen med minst 10% (GWh) fram till 2016 jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen 2005. År 2010 genomförde Wärtsilä energirevisioner i Spanien, Italien och Kina. I Finland genomfördes energirevisionen redan tidigare. Energirevisionerna identifierar potentialen för energibesparningar och åtgärder för förbättring av energieffektivitet. Wärtsiläs energirevisionsprogram fortsätter i 2011. Besparningsåtgärderna följs upp på årlig basis. Vid slutet av 2010 har energibesparningar på 6,5 GWh uppnåtts, vilket representerar ca 14% av den slutliga målsättningen.
FoU: Full lansering av 710 ppm NOx-motorkoncept för kraftverksmotorer och i fråga om marinmotorer uppfyllande av USA:s och EU:s kommande bestämmelser. Utsläppsnivåerna för kraftverksmotorer har uppnåtts: 710 ppm för W20 och W32 och 900 ppm för W46. Motortyperna har lanserats stegvis. Full lansering av olika motortyper beror på tillräcklig respons i anslutning till installationer. Wärtsilä 26 marinmotorn certifierades av EPA år 2007. Målsättningarna uppnåddes inte fullt.
FoU: Minskad bränsleförbrukning för diesel- och gasmotorer, minskad bränsleförbrukning och minskade utsläppsnivåer för tvåtaktsmotorer och minskade utsläppsnivåer för common-rail-motorer. Wärtsilä har utvecklat teknologier som förbättrar effektiviteten av diesel- och gasmotorer med 3% jämfört med nivån år 2005. Målsättningen uppnåddes. Lösningarna som uppfyller IMO Tier II-nivån har lanserats till hela 2-taktsmotorportföljen. RT-flex-motormodellerna har högre optimeringspotential än deras RTA-motparter. Detta leder till minskade bränslerelaterade utsläpp och betydligt lägre (~0) bränslekonsumtion, vilket möjliggör uppfyllandet av IMO Tier II-nivån. Därmed har systemets totala effektivitet inte kunnat förbättras från det tidigare uppnådda 12% med hjälp av värmeåtervinning.
Ship Power: Utvidgning av gaskonceptet, ökad försäljning av miljöanpassade tätningar och förbättring av fartygs propulsiva verkningsgrad. Målet för utvidgande av gaskonceptet samt målet för miljöanpassade tätningar har uppfyllts redan tidigare. I vissa fartygstyper finns det bevis att verkningsgradmålsättningen klart har överträffats. Projekt för vidareförbättring av den totala verkningsgraden pågår.
Services: Ökning i motorkonversioner från diesel till gas, försäljning av avgasskrubbrar och ökning i antalet motorer som omfattas av CBM- och O&M-avtal. CBM-målsättningen (5.000 MW) har uppnåtts. Gaskonversionsmålsättningen (2.000 MW) har inte fullt uppnåtts. Vid slutet av 2010 var gaskonversioner totalt ca 600 MW. Målsättningen för avgasskrubbrar har inte uppnåtts. Den första kommersiella skrubber efterinstallationen såldes år 2010. O&M-målsättningen (4.500 MW) har uppnåtts.
Power Plants: Introduktion av en kombinerad avloppsvattenhanteringsenhet för hantering av olika slags avloppsvatten från anläggningar, marknadslansering av våta tekniker för optimerad NOx-reduktion och bränsleekonomi samt aktiv försäljning och marknadsföring av kraftverksteknik baserad på förnybara bränslen. Power Plants-affärsverksamheten har utvecklat och validerat det kombinerade avloppsvattenhanteringskonceptet och kan leverera enheten när detta krävs av lokala avloppsvattenstandarder. Målsättningen har redan uppnåtts. Våta tekniker för NOx-reduktion har undersökts i motorlaboratorier. Vidare utvecklingsarbete har lagts på is då marknadens intresse för dessa tillämpningar har varit begränsad främst pga. den betydande vattenkonsumtionen. Målsättningen uppnåddes inte. Power Plants-affärsverksamheten har bred erfarenhet av att driva motorer med växtoljor och icke-växtbaserade bränslen. Från och med 2010 har Wärtsilä sålt ca 800 MW kraftverk som drivs på flytande biobränsle. Målsättningen har redan uppnåtts.

Målsättningarna ovan uppställdes år 2005. Wärtsilä ställer upp nya miljömålsättningar under 2011.