Du är här:

Miljöansvar

Miljön är nyckelelementet i Wärtsiläs förhållningssätt till hållbar utveckling. För oss har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av våra åtgärder för att förbättra vårt miljöansvar, inklusive vår verksamhet, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av produkterna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och fortlöpande förbättring.

Att fortlöpande förbättra miljöansvaret i bolagets verksamhet förutsätter att organisationen hela tiden arbetar på ett systematiskt sätt. Detta arbete styrs av vår strategi och dess miljömål, verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) och bolagets policy i anslutning till kvalitet, arbetshälsa och arbetarskydd samt miljö. Arbetet samordnas och uppföljs av Forum för hållbar utveckling och miljön, direktionen för utveckling av kvaliteten och verksamheten samt EHS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av verksamheten, processerna och produkterna strävar Wärtsilä efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall.

Wärtsilä har definierat en process för utvecklingen av produkternas miljöstrategi och dess mål. Processen omfattar identifiering av produktrelaterade aspekter och konsekvenser samt metoder för att påverka konsekvenserna, identifiering av möjliggörande och begränsande gränsvillkor samt analys av informationen och förberedelser och implementering av strategin och målen.

Wärtsilä utvecklar och förbättrar kontinuerligt sin verksamhet och sina produkter med hjälp av certifierade miljöledningssystem. Vår princip är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla koncernbolag, utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Dessa enheter ska tillämpa Wärtsiläs interna EHS-modell. Våra EHS-ledningssystem omfattar all verksamhet i våra dotterbolag, vilket innebär att vi kan främja miljöskyddet och minska skadliga verkningar på bred en front.

Bolagets EHS-ledningssystem fokuserar särskilt på iakttagande av lagstiftningen, på identifieringen och minskningen av miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildningen och en klar definition av dess ansvar, heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande förbättring av miljöprestandan. Företagets dotterbolag ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion. I slutet av 2010 hade 40 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar ca 90% av Wärtsiläs totala personal.