Du är här:

GRI- och UNGC-innehållsindex

           
    Helt rapporterat      
    Delvis rapporterat      
    Ej rapporterat      
           
    Nyckelindikator      
    Tilläggsindikator      
           
GRI-innehåll Länkar   Tilläggsinformation FNs Global Compact
  Profil        
1 Strategi och analys        
1.1 Verkställande direktörens översikt Koncernchefens hälsning    
1.2 Centrala verkningar, risker och möjligheter Risker och riskhantering    
    Strategi - hållbar utveckling      
    Ship Power och hållbar utveckling      
    Power Plants och hållbar utveckling      
    Services och hållbar utveckling      
    Wärtsilä och hållbar utveckling      
    Mot hållbarare lösningar      
    Miljömålsättningar      
    Sociala målsättningar      
           
2 Organisationsprofil        
2.1 Organisationens namn Detta är Wärtsilä      
2.2 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster Verksamhetsomgivning      
    Ship Power-översikt      
    Power Plants-översikt      
    Services-översikt      
    Tillverkningsöversikt      
2.3 Operativ struktur Detta är Wärtsilä      
    Verksamhetsomgivning      
    Noter till koncernbokslutet      
2.4 Huvudkontorets lokalisering Aktier och aktieägare   Helsingfors, Finland  
2.5 Antal verksamhetsländer och -ställen Detta är Wärtsilä   www.wartsila.com  
    Verksamhetsomgivning      
    Noter till koncernbokslutet      
2.6 Ägandeform och juridisk form Aktier och aktieägare      
2.7 Marknader Detta är Wärtsilä      
    Verksamhetsomgivning      
2.8 Den rapporterande organisationens storlek Detta är Wärtsilä      
    Aktieägare      
    Verksamhetsomgivning      
2.9 Betydande förändringar År 2010 i korthet      
    Styrelsens verksamhetsberättelse      
2.10 Erhållna utmärkelser under rapporteringsperioden Erkännanden      
           
3 Rapportparametrar        
3.1 Rapporteringsperiod Vår rapportering      
3.2 Datum för tidigare rapport Vår rapportering      
3.3 Rapporteringscykel Vår rapportering      
3.4 Kontaktinformation angående frågor om rapporten Vår rapportering      
3.5 Process för definition av rapportens innehåll Vår rapportering      
3.6 Avgränsningar av rapporten Vår rapportering      
3.7 Avgränsningar av rapportens omfattning Vår rapportering      
3.8 Rapporteringsgrund för dotterbolag och samföretag Vår rapportering      
3.9 Mätningsmetoder och beräkningsgrunder Vår rapportering      
    Rapporteringsprinciperna      
3.10 Redovisning av förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Vår rapportering      
3.11 Betydande förändringar jämfört med tidigare rapporteringsperioder Vår rapportering      
3.13 Policy och praxis avseende extern verifiering Vår rapportering      
           
4 Styrning, åtaganden och engagemang        
4.1 Bolagsstyrningsstruktur Corporate Governance      
4.2 Styrelseordförandens ställning Styrelsen      
4.3 Styrelseledamöternas oberoende Styrelsen      
4.4 Mekanismer för aktieägare och anställda att påverka styrelsen Bolagsstämman      
4.5 Samband mellan ledningens ersättning och organisationens prestation Rapport om löner och belöningar 2010      
4.6 Processer för undvikande av intressekonflikter Corporate Governance      
4.7 Processer för kompetensbedömning Corporate Governance      
4.8 Implementering av bolagets mission och värderingar; verksamhetsprinciper Strategi    
    Wärtsilä och hållbar utveckling      
    Verksamhetsprinciperna      
4.9 Styrelsens rutiner för bevakning av riskhanteringen Corporate Governance      
    Styrelsens verksamhetsbärettelse      
4.10 Processer för bedömning av styrelsens resultat Corporate Governance      
    Styrelsens verksamhetsbärettelse      
4.11 Försiktighetsprincipen Risker och riskhantering    
    Wärtsilä och hållbar utveckling      
    Miljöansvar      
4.12 Frivilliga principer och andra initiativ Strategi    
    Ledning av hållbar verksamhet      
4.13 Medlemskap i organisationer Wärtsilä och organisationer    
4.14 Förteckning över intressenter Intressentrelationer      
4.15 Identifiering och val av intressenter Intressentrelationer    
4.16 Metoder för att engagera intressenter Kanaler för växelverkan    
4.17 Centrala frågår som framkommit genom att engagera intressenter Intressentrelationer    
    Wärtsilä och hållbar utveckling      
           
5 Ledningsmetod och prestandaindikatorer        
           
  Indikatorer för ekonomisk prestanda        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Ekonomiskt ansvar    
    Financiella målsättningar      
EC1 Skapande och fördelning av direkt ekonomiskt värde Ekonomiskt ansvar      
EC2 Risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringar Risker och riskhantering    
    Wärtsilä och utsläppshandel      
EC3 Täckning av fastställda förmånsplaner Personal      
EC4 Betydande subventioner från offentliga sektorn Offentliga sektorn      
EC5 Inträdeslönenivåer jämfört med minimilöner Personal    
EC6 Inköp från lokala leverantörer Leverantörer      
EC7 Lokala anställningar Personal    
EC8 Investeringar i samhällsnyttig infrastruktur Samhällsstöd      
EC9 Betydande indirekta verkningar Ekonomiskt ansvar      
    Samhället      
           
  Miljöindikatorer        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Miljöansvar    
    Sammanfattning av miljöaspekter      
    Miljömålsättningar      
EN1 Materialförbrukning enligt vikt eller volym Material, energi och vatten    
EN2 Andel återvunnet insatsmaterial Material, energi och vatten   Rapporteringssystem under utveckling
EN3 Direkt energiförbrukning Material, energi och vatten    
EN4 Indirekt energiförbrukning Material, energi och vatten    
EN5 Energiinbesparingar till följd av sparande och ökad effektivitet Miljömålsättningar    
EN6 Initiativ för att erbjuda produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserar sig på förnybar energi Mot hållbarare lösningar   www.wartsila.com/hållbar utveckling
EN7 Initiativ för att minska indirekt energiförbrukning Miljömålsättningar    
    Utsläpp och avfall    
EN8 Vattenuttag och vattenanvändning Material, energi och vatten    
EN9 Mest påverkade vattenkällor Material, energi och vatten    
EN10 Återvinning och återanvändning av vatten i procent och enligt total volym      
EN11 Disponerad markyta i områden med rik biologisk mångfald Miljökostnader och ansvar    
EN12 Beskrivning av verksamhetens, produkternas och tjänsternas betydande inverkan på den biologiska mångfalden Miljökostnader och ansvar   Ej tillämplig
EN13 Skyddade eller återställda habitat     Ej tillämplig
EN14 Hantering av verkningarna på den biologiska mångfalden     Ej tillämplig
EN15 Utrotningshotade arter i områden som påverkas av verksamheten     Ej tillämplig
EN16 Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser Utsläpp och avfall    
EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av västhusgaser Utsläpp och avfall   Rapporteringssystem under utveckling
EN18 Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser Utsläpp och avfall   www.wartsila.com/hållbar utveckling
EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen     Ej tillämplig  
EN20 NOx, SOx och andra betydande utsläpp till luft Utsläpp och avfall    
EN21 Utsläpp till vatten Material, energi och vatten    
EN22 Avfallsmängd Utsläpp och avfall    
EN23 Betydande oförutsedda utsläpp Iakttagande av lagstiftningen    
EN24 Transporterat, importerat, exporterat eller behandlat problemavfall     Ej tillämplig
EN25 Vattendrag och naturliga miljöer som påverkats av utsläpp till vatten     Ej tillämplig
EN26 Initiativ för att minska produkternas och tjänsternas miljöpåverkan Ship Power-översikt   www.wartsila.com/hållbar utveckling
    Power Plants-översikt      
    Services-översikt      
    Miljöansvar      
EN27 Återvunna produkter och förpackningsmaterial     www.wartsila.com/hållbar utveckling
EN28 Betydande böter och sanktioner för brott mot miljölagstiftning Iakttagande av lagstiftningen    
EN29 Miljöpåverkan av transporter        
EN30 Totala miljökostnader och -investeringar Miljökostnader och ansvar    
           
  Sociala indikatorer        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Personal och socialt ansvar    
    Sociala målsättningar      
LA1 Arbetskraft Personal      
LA2 Personalomsättning Personalpraxis    
LA3 Arbetstagarförmåner Personalpraxis      
LA4 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Personalpraxis   www.wartsila.com/hållbar utveckling
LA5 Minimivarseltid beträffande verksamhetsförändringar Personalpraxis    
LA6 Representation i arbetshälso- och arbetarskyddkomitteér Arbetshälsa och arbetarskydd    
LA7 Olycksfall, olycksfall med medföljande frånvaro, dödsolyckor frånvarofrekvens Arbetshälsa och arbetarskydd    
LA8 Utbildnings- och åtgärdsprogram för förebyggande av allvarliga sjukdomar Arbetshälsa och arbetarskydd   Del av arbetshälso- och arbetsskyddsystem som täcker Wärtsiläs anställda
LA9 Hälso- och arbetarskyddsfrågor som ingår i formella avtal med fackförbund        
LA10 Antal utbildningstimmer i genomsnitt per år Personal      
LA11 Program för kompetensutveckling Personal      
LA12 Andel anställda med regelbundna prestations- och karriärutvärderingar Personalpraxis      
LA13 Sammansättning av förvaltningsorgan och anställda per kategori Corporate Governance    
    Personal      
    Personalpraxis      
LA14 Lönekvot beträffande grundlöner för män respektive kvinnor per kategori Personal    
    Personalpraxis      
           
  Mänskliga rättigheter        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Personal och socialt ansvar    
    Sociala målsättningar      
HR1 Investeringsöverenskommelser med klausuler om mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
HR2 Leverantörer och entreprenörer som granskats beträffande mänskliga rättigheter Leverantörer    
HR3 Utbildning av anställda i människorättsfrågor Ledning av hållbar verksamhet   Del av verksamhets- principsskolning
HR4 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
HR5 Stöd för föreningsfrihet och kollektivavtal i riskområden Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
HR6 Åtgärder för att eliminera barnarbete i riskområden Wärtsilä och hållbar utveckling    
    Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
HR7 Åtgärder för att eliminera tvångsarbete i riskområden Wärtsilä och hållbar utveckling    
    Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
HR8 Utbildning av säkerhetspersonal i människorättsfrågor Säkerhetspraxis    
HR9 Incidenter i anslutning till ursprungsfolks rättigheter och vidtagna åtgärder Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter    
           
  Samhällsindikatorer        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Personal och socialt ansvar    
    Sociala målsättningar      
SO1 Styrning av verksamhetens inverkan på samhället Samhället      
SO2 Affärsenheter som analyserats ifråga om korruptionsrisk Åtgärder mot korruption    
    Risker och riskhantering      
SO3 Utbildning i korruptionsbekämpning Åtgärder mot korruption    
SO4 Vidtagna åtgärder vid korruptionsincidenter Åtgärder mot korruption    
SO5 Politiska ställningstaganden samt deltagande i offentlig politik och lobbying Politisk verksamhet    
SO6 Bidrag till politiker och relaterade institutioner Politisk verksamhet    
SO7 Legala åtgärder mot konkurrensbegränsning, praxis ifråga om karteller och monopol Konkurrensbestämmelser      
SO8 Böter och sanktioner för överträdelser av lagar och bestämmelser Social information      
           
  Produktansvar        
  Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Personal och socialt ansvar    
    Produktansvar      
PR1 Bedömning av produkters hälso- och säkerhetsaspekter Produktansvar    
PR2 Överträdelser av bestämmelser som gäller produkters hälso- och säkerhetsaspekter Produktansvar    
PR3 Produktinformation som krävs rutinmässigt Produktansvar    
PR4 Överträdelser av bestämmelser som gäller produktinformation och -märkning Produktansvar    
PR5 Kundtillfredsställelse Kundtillfredsställelse      
PR6 Iakttagande av marknadskommunikationslagstiftning,
-standarder och frivilliga principer
Produktansvar      
PR7 Överträdelser av bestämmelser, standarder och frivilliga principer som gäller marknadskommunikation Produktansvar      
PR8 Klagomål gällande kundintegritet Produktansvar    
PR9 Böter för överträdelser gällande anskaffning och användning av produkter och tjänster Produktansvar