Du är här:

Personal

I slutet av år 2010 hade Wärtsilä sammanlagt 17.528 anställda globalt. Dessutom sysselsatte vi indirekt tusentals personer via vår leverantörskedja. Vår målsättning är att erbjuda våra anställda konkurrenskraftiga löner, möjligheter till fortlöpande personlig utveckling samt goda arbetsförhållanden. Med hjälp av dessa målsättningar vill vi anställa kunniga och motiverade medarbetare. Det är särskilt viktigt att utveckla medarbetarnas kunskaper och kompetens med tanke på både vår affärsverksamhet och utvecklingen av personalen. De utbetalda lönerna år 2010 uppgick till 773 miljoner euro sammanlagt. Förutom grundlöner inkluderar siffran betalningar som baserar sig på flera bonus- eller resultatbaserade belöningssystem, som täcker ca 60% av den totala personalen.

Pensionsskydd

Pensionsskyddet baserar sig på gällande lagstiftning och avtal i varje land. I Finland har pensionsskyddet till största delen täckts genom APL-systemet. De största förmånsbestämda pensionssystemen finns i Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. Största delen av dessa förmånsbestämda pensionssystem förvaltas av pensionsstiftelser, vars tillgångar inte ingår i koncernens tillgångar. Dotterbolagens inbetalningar till stiftelserna sker i enlighet med varje lands lokala lagstiftning och praxis. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de försäkringsmatematiska beräkningarna för de förmånsbestämda pensionssystemen. Ytterligare information om koncernens pensionsansvar finns i bokslutet, not 21. Pensionsansvar.

Lönenivåer

I varje land tillämpar och följer Wärtsilä den lokala arbetslagstiftningen och respekterar lokala kollektivavtal, som ofta definierar minimilönerna. Därtill påverkas ingångslönerna av arbetsuppgiften och utbildningen. Miniminivån fastställs av lagstiftning och andra bestämmelser, men de verkliga lönerna överstiger ofta dessa nivåer. Totala kompensationspaket skräddarsys för varje land enligt både företagsmässiga belöningsriktlinjer och lokal arbetsmarknadspraxis. Grundlönen fastställs så att den uppfyller marknadsförhållandena, arbetskraven samt den individuella kompetens- och prestationsnivån.

Anställningsprinciper

I princip offentliggörs alla lediga arbetsplatser både internt och externt, vilket garanterar jämställda möjligheter för jobbsökande inom Wärtsilä. Om inga specifika orsaker föreligger, såsom behov att anställa utlänningar p.g.a. överföring av kompetens från andra länder, anställs lokala arbetssökanden. Denna princip gäller också den högsta ledningen, som omfattar den globala affärs- och företagsledningen samt den lokala företagsledningen.