Du är här:

Ekonomiskt ansvar

Wärtsilä strävar efter att uppfylla aktieägarnas förväntningar och främja samhällets välfärd. Detta förutsätter en effektiv, lönsam och konkurrenskraftig företagsverksamhet. Ett gott ekonomiskt resultat utgör grunden för andra delområden inom hållbar utveckling - miljön och det sociala ansvaret.

Skapande av ekonomiskt mervärde

Wärtsiläs målsättning är att skapa ekonomiskt mervärde för sina intressenter. Fokusområdena är en god lönsamhet och en förbättring av ägarvärdet. För att uppnå detta måste vi även uppfylla andra intressenters förväntningar genom att bland annat utveckla och leverera högklassiga och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster för kunderna, skapa långsiktiga partnerskapsrelationer till leverantörerna, erbjuda arbetstagarna en konkurrenskraftig lön och bra arbetsförhållanden samt främja lokalsamhällenas välfärd på våra verksamhetsställen. Trots den osäkra marknadssituationen som rådde under året stödde våra framgångar vår strategi om lönsam tillväxt. Vår tillväxtmålsättning har varit 6-7% över konjunkturcykeln och vår lönsamhetsmålsättning (EBIT%) har varit 8-10% +/- 2% av omsättningen över konjunkturcykeln. År 2010 minskade vår omsättning 13% till 4.553 miljoner euro. Europas andel av omsättningen var 28%, Asien 39%, Amerika 23% och övriga 11%. Lönsamheten höll sig på en god nivå och var 487 milj. euro (10,7%). Efter rapportperioden omdefinierade Wärtsilä sina finansiella målsättningar. Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. Även i konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

Skapandet av ekonomiskt mervärde till intressenter  
             
MEUR   2010 2009 2008 2007 2006
Kunder Omsättning 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
Leverantörer Inköpta varor, material och tjänster -2 927 -3 593 -3 134 -2 576 -2 034
  Genererat mervärde 1 626 1 667 1 479 1 187 1 156
Fördelning av mervärdet Utdelat till intressenter          
Anställda Löner 773 735 693 592 511
Offentliga sektorn Skatter och sociala avgifter 326 337 288 242 213
Finansiärer Nettofinansieringskostnader 13 34 9 8 7
Ägare Dividend 271 173 148 408 167
Samhällen Givna donationer 1 1 1 1 1
För utveckling av affärsverksamheten   242 388 340 -64 257