Du är här:

Strategiska risker

En specifik bedömning av de strategiska riskerna utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess.

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom våra kunders branscher påverkar efterfrågan på våra produkter och våra finansiella villkor samt vårt rörelseresultat. Vår flexibla tillverkningsmodell med flera produkter baserar sig på outsourcing av kapacitet och en stabil affärsmix där en stor andel av försäljningen kommer från Services. Detta stabiliserar Wärtsiläs ställning på en cyklisk marknad. Turbulensen på finansmarknaden och den efterföljande recessionen i världsekonomin fortsatte att inverka på Wärtsiläs verksamhet under 2010. Viktiga ekonomiska faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras möjlighet utan också deras vilja att bevilja krediter, regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala institutioner såsom IFC etc. vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier osv. Wärtsiläs relativt stora orderbok ger dock bolaget en viss möjlighet att anpassa verksamheten till marknadssituationen.

Marknads- och kundrisk

Efter de första tecknen på en återhämtning redan i slutet av 2009 fortsatte shippingbranschen att återhämta sig under 2010. Det finns emellertid stora skillnader mellan de olika shippingsegmenten. Som väntat har återhämtningen inom skeppsbyggandet varit starkast i Asien och i synnerhet i Kina, och under 2010 fick de kinesiska skeppsvarven nästan hälften av alla nya fartygsbeställningar (både enligt tonnage och antal fartyg). Wärtsilä har förberett sig väl på denna utveckling genom sina leveranscenter och samföretag med lokala aktörer i Kina, Korea och Japan samt genom placeringen av den högsta ledningen för affärsområdet Ship Power i Shanghai. Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom alla betydande fartygssegment. Detta minskar riskerna i anslutning till enskilda kunder och geografiska områden.

Handelsfartygssegmentet har fortfarande problem på grund av överkapaciteten, vilket har hållit ordervolymerna nere, även om återhämtningen inom till exempel bulklastfartyg har varit mycket snabbare än man förväntade sig ännu för ett år sedan. Konsekvenserna av den senaste krisen fortsätter att påverka marknaden, och finansieringen för nya projekt är för närvarande ett av de största hindren för en fullständig återhämtning. En del avbeställningar förväntas fortfarande ske, men de största tecknen på att marknaden ännu är instabil är att order skjuts upp och tidsscheman ändras.

Inom affärsområdet Power Plants förbättrades orderaktiviteten betydligt, och flera stora order på kraftverk slöts under 2010. Riskerna i anslutning till tillgången till finansiering minskade till följd av den positiva utvecklingen inom finanssektorn. Antalet anbud på projekt låg också på en god nivå. Geografiskt sett låg de mest lockande marknaderna i Asien, Centralamerika och Sydamerika.

Wärtsilä Power Plants har fyra slags kunder: industriella kunder, självförsörjande kraftproducenter (IPP), elverk samt kunder inom olje- och gassektorn. Alla kundkategorier var aktiva enligt orderingångsprofilen. IPP och elverken stod för den största tillväxten i orderingången. Power Plants strategiska mål är att stöda sina kunder genom att erbjuda dem energieffektiva, bränsleflexibla och operativt flexibla lösningar som erbjuder optimala metoder för hanteringen av elnätens varierande belastningsprofiler. Wärtsiläs lösningar gör det också möjligt att i högre grad använda sådana förnybara energikällor som kräver reservkraft för att fortlöpande garantera kapaciteten.

Services-affärsområdets försäljningsvolym låg på en stabil nivå, och den långsiktiga försäljningsvolymen väntas fortfarande öka snabbare än nyförsäljningen. Wärtsilä har över 14.000 kunder och ett aktivt motorbestånd på nästan 180.000 MW, vilket innebär att beroendet av enstaka kunder eller kundsegment är obetydligt. Wärtsilä fortsätter att utveckla sitt serviceutbud i nära samarbete med kunderna. Nya möjligheter skapas av att kunderna fortlöpande letar efter nya sätt för kostnadsnedskärningar och effektivitetsförbättringar.

Konkurrenssituations- och prisrisk

Priskonkurrensen ökade under året, eftersom efterfrågan omfattade endast ett begränsat antal nya projekt jämfört med den tillgängliga kapaciteten. Ship Powers största konkurrenter inom huvudmotorer är MAN Diesel och Caterpillar (MAK). Inga väsentliga förändringar inträffade i konkurrenssituationen och marknadsandelarna under 2010. Konkurrenssituationen inom propulsionsutrustning är mer splittrad och varierar enligt produktsegment. Konceptet med paketerade lösningar i stället för enskilda komponenter minskar prisfluktuationerna. Konceptet där systemintegration kombineras med automation och fartygsdesign kommer att vara ännu viktigare i framtiden.

På marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen är Wärtsiläs huvudkonkurrenter de samma som inom Ship Power. Inom kraftgenerering med naturgas utgörs huvudkonkurrenterna av gasturbintillverkare såsom GE, Siemens, Rolls-Royce och Ansaldo.

Affärsområdet Services har inga egentliga konkurrenter med ett motsvarande brett utbud av tjänster från en och samma leverantör. Således har varje serviceprodukt sina egna konkurrenter. Bortsett från andra motorleverantörers servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Konsolideringen inom kundindustrierna och den ökade kostnadsmedvetenheten förbättrar Wärtsiläs möjligheter att tillhandahålla mer omfattande servicelösningar i synnerhet för redare.

Politiska och legislativa risker

Wärtsilä är närvarande på över 160 orter i över 70 länder och har levererat kraftverk till mer än 165 länder. Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet. En betydande del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivå och i dotterbolagen.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

Wärtsilä har bedömt hållbarhetsrisker, inklusive klimatförändringsriskerna, i både strategiska och operativa riskbedömningar. Enligt utvärderingarna var dessa emellertid inte betydande. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa fält som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp, tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella genomförbarheten. Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen erbjuder åtstramande miljöbestämmelser många möjligheter för bolaget. Sedan årtionden har Wärtsilä förbättrat sina produkters verkningsgrad och samtidigt minskat utsläppen från dem. Bränsleflexibiliteten hos Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive förnybara bränslen, och den operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning. Bristen på sötvatten är en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i framtiden.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx) från motorer och svavelhalten i bränsle. Striktare krav kommer att införas stegvis mellan 2010 och 2020. Vad gäller NOx-utsläpp har Wärtsilä redan introducerat lösningar som uppfyller dessa krav. Wärtsiläs motorer är konstruerade så att de kan drivas med vilken svavelhalt som helst. För att bemöta de strängare gränserna för svaveloxidutsläpp (SOx) har Wärtsilä utvecklat en skrubberteknik för avgasrening för att uppfylla de stränga bestämmelserna. Dessutom har Wärtsilä en mångfasetterad strategi för gasmotorer och kan erbjuda gasmotorer till fartyg.

EHS-riktlinjerna (Environmental Health and Safety) för termiska kraftverk som publiceras av Världsbanken/IFC (International Finance Corporation) är tekniska referensdokument med allmänna och industrispecifika exempel på god internationell industripraxis (GIIP). Ledande internationella banker har kommit överens med IFC om att följa de riktlinjer som baserar sig på IFC:s miljö- och sociala standarder genom att anta Ekvatorprinciperna. Flera andra finansiella institutioner som till exempel exportkreditföretag använder också Världsbankens riktlinjer utöver nationella normer i sina projekt. Därför fungerar Världsbankens/IFC:s EHS-riktlinjer numera som minimimiljöstandard i globala kraftverksprojekt. Man uppskattar att över 70% av projektfinansieringen på tillväxtmarknader i dag sker enligt Ekvatorprinciperna.

EU-direktivet om industriutsläpp (Industrial Emissions Directive) har godkänts av Europaparlamentet och det har trätt i kraft i början av 2011. UNECE Göteborgsprotokollet håller på att revideras och väntas vara klart 2011. En intensiv växelverkan mellan de olika intressenterna pågår som bäst. Wärtsilä har engagerat sig och engagerar sig fortfarande aktivt i dialogen mellan olika myndigheter, sammanslutningar, industriföretag och kunder för att finna optimala lösningar för marknadens behov.

Wärtsiläs starka fokus på FoU och utveckling av lösningar ger bolaget många möjligheter inom hållbar utveckling. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom fartygsdesign, effektiva motorer och optimala propulsionslösningar. Inom affärsområdet Power Plants kan Wärtsilä erbjuda ytterligare förbättringar, som till exempel effektivare motorer, bränsleflexibilitet (bl.a. biobränslen och naturgas) och CHP-applikationer (kombinerad värme och kraft) med en mycket hög total verkningsgrad. Inom Services kan Wärtsilä erbjuda flera olika lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka verkningsgraden. Wärtsilä kan också erbjuda miljövänliga lösningar för ett antal applikationer, inklusive hantering av slag- och barlastvatten. Wärtsiläs produktcenter Ecotech fokuserar på miljöteknologier som är relaterade till andra produkter än motorer för att snabbt kunna svara på marknadens och kundernas behov av fullt integrerade och validerade lösningar.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i översikten om hållbar utveckling i denna årsredovisning.

Teknologiska risker

I egenskap av teknologisk ledare måste Wärtsilä bevara sin konkurrenskraft vad gäller kostnader och starkt fokusera på hög verkningsgrad och utsläppskontroll. Nya produkter utvecklas utifrån Wärtsiläs strategiska perspektiv på livscykelservice och effektivitet genom att bland annat utnyttja teknologi inom fartygsdesign, el och automation samt miljöteknologi. Wärtsilä strävar till att höja konkurrenskraften på sina lösningar genom gediget FoU-arbete och innovationer.