Du är här:

Operativa risker

Hanteringen av operativa risker utgör en del av affärsområdenas dagliga arbete. Till skillnad från normal riskhantering siktar de specifika arbetsgrupperna för operativa risker, som inkluderar medlemmar från varje affärsområde, på att etablera en fortlöpande process för operativa förbättringar.

Produktionsrisker

Riskbedömningar har utförts i de viktigaste leveranscentren, och betydande investeringar för att öka säkerheten och minska riskerna har genomförts. Wärtsilä har ledningssystem för kvalitet, miljö, företagshälsovård och arbetarskydd samt andra system som förbättrar produktiviteten och säkerheten. Wärtsilä har implementerat kontinuitetsplaner i sina viktigaste leveranscenter.

Eftersom största delen av skeppsbyggandet redan sker i Asien måste Wärtsilä fortlöpande analysera sitt fotavtryck från tillverkningen och sina kapacitetskostnader, inklusive leveranskedjan. Ett viktigt steg i justeringen av fotavtrycket från tillverkningen togs i januari 2010 då Wärtsilä offentliggjorde sin plan att stänga leveranscentret i Drunen, Nederländerna, och flytta största delen av verksamheten till Kina. Detta ansågs vara nödvändigt för att bemöta efterfrågan på den asiatiska marknaden och för att tackla överkapaciteten genom att koncentrera tillverkningen till färre enheter samt för att uppnå den flexibilitet och smidighet som marknaden kräver genom att lansera fabrikskoncept med multiproduktlinjer.

Leverantörs- och underleverantörsrisker

Wärtsiläs centraliserade leveranshanteringsfunktion (WSM) ansvarar för alla strategiska sourcingaktiviteter. Inom ramen för detta ansvar styr och kontrollerar WSM Wärtsiläs leverantörsnätverk för att säkerställa att leverantörernas prestationer uppfyller Wärtsiläs förväntningar. Därför mäts leverantörernas prestationer fortlöpande. En aktivitet i hanteringen av kontinuitetsplaneringen är en fortlöpande bedömning av riskerna för avbrott i verksamheten i samarbete med våra leverantörer. Flera revisioner av leverantörsrisker har genomförts i samarbete med försäkringsbolag för att minska på riskerna. Dessa revisioner är i dag en del av arbetet inom WSM och riskhanteringsfunktionen. För att ytterligare minska riskerna har en omfattande uppföljning av leverantörernas kreditvärdighet införts.

WSM har utvecklat sina aktiviteter genom nära samarbete och långvariga relationer med sina huvudleverantörer. Tack vare de nära relationerna säkerställer WSM att leverantörerna har en gemensam syn på värderingarna och målen. Dessa gemensamma värderingar och mål stöder Wärtsiläs hantering av de strategiska riskerna. Dessutom fortsätter WSM sitt struktureringsprogram för leverantörerna för att skapa och upprätthålla en hållbar leverantörsbas. Som en del av programmet vidareutvecklar WSM de globala sourcingaktiviteterna. Dessutom hanteras risker i anslutning till leverantörerna med hjälp av dubbel sourcing för nyckelkomponenter.

Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och produktansvar

Lanseringen av nya produkter medför alltid risker. I FoU-processen tillämpas flera riskhanteringstekniker, inklusive FMEA, ett riskelimineringsverktyg, en ensakslista och intern valideringstestning. Dessutom strävar Wärtsilä efter att kontrollera kvalitetsrisker genom att utforma och kontrollera leveranskedjans inkommande kvalitet och genom att konstruera och tillverka produkterna med största omsorg. Wärtsilä tillämpar en GATE-modell för att kontrollera produktutvecklingsprocessen. Preliminärt tillåts endast en begränsad lansering av nya produkter, och full lansering för försäljningsorganisationerna sker genom GATE-processen först efter testning och ytterligare validering. 5S-filosofin (sortera, skina, ställa i ordning, standardisera och stötta) håller på att implementeras vid alla produktionsanläggningar för att höja kvaliteten och stöda en kostnadseffektiv verksamhet. Services ansvarar för alla garantiärenden och erbjuder en responskanal från fältet till tillverkningen och FoU när affärsområdet tar hand om kundernas installationer under hela deras livscykel. Bolaget gör en garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida garantikostnader. Oväntade skador täcks av produktansvarsförsäkringar.

Kontraktsrisker

Den del av Wärtsiläs försäljning som inte relaterar till service består av projektleveranser av olika storlek. De mest omfattande beställningarna utgörs av nyckelfärdiga kraftverk, av vilka det största under 2010 är ett kraftverk på 380 MW i Brasilien. Riskerna för individuella projekt är emellertid inte betydande i relation till den totala affärsvolymen. Produkternas och arbetets livscykelkvalitet som startar med konstruktion och omfattar alla faser av produktionsprocessen och servicearbetet på fältet samt användningen av standardiserade försäljningskontrakt, inklusive införandet av en revisionsprocess för kontrakt minskar risken för produktansvarskrav.

Risker i anslutning till råvarupriser

Olja

Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs tillverkningsverksamhet är mycket begränsad. Den indirekta inverkan av förändringarna i oljepriset på kunderna motverkas av investeringarnas långa ekonomiska livslängd, teknologier med hög verkningsgrad och tillgången till alternativa bränslen.

Metaller

Metallpriserna har en indirekt inverkan på kostnaderna för motorkomponenter. Denna exponering säkras inte separat, men de årsvisa avtalen utjämnar effekten av kortvariga fluktuationer. Därtill tryggas tillgången till vissa nyckelkomponenter genom långvariga avtal, och således är prisfluktuationerna för råvaror begränsade.

El

Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionskostnader.