Du är här:

Risker och riskhantering

Riskhanteringens principer

Riskhanteringens uppgift inom Wärtsilä är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och verksamhetens kontinuitet tryggas. Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, enligt principen "alla är ansvariga". På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala riskkostnaderna.

Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Affärsområdena ansvarar för sina strategiska målsättningar samt för minskandet och täckandet av alla sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören (CFO). Den följer upp affärsområdenas riskprofiler, planerar riskhanteringspolicyn, samarbetar med affärsområdena i implementeringen av riskhanteringen och utvecklar globala och lokala försäkringsprogram med försäkringsbolag och -mäklare. Revisionskommittén utvärderar och bedömer riskhanteringens ändamålsenlighet. Styrelsen godkänner riskhanteringspolicyn.

Riskrapportering

Wärtsilä fortsatte att förbättra sin riskrapportering under 2010. Vid sina möten utför direktionen årliga affärsområdesöversikter, inklusive affärsområdets risker och åtgärderna för att minska dem. Koncernens och alla affärsområdenas riskkarta presenteras därefter i den finansiella översikten som hålls för direktionen på hösten före budgetrundan. Riskerna identifieras antingen som interna eller externa och mäts i euro, och sannolikheterna för dem estimeras. Resultaten av arbetet sammanfattas i Wärtsiläs Riskradar. Besluten om åtgärder för att minska riskerna, inklusive potentiella investeringar, fattas i anslutning till den normala affärsverksamheten. Därefter presenteras koncernens riskrapport för styrelsen.

Ledningsgrupperna för affärsområdena har riskhantering som ett separat område på sin agenda. Affärsområdena ansvarar för organiseringen, uppföljningen och rapporteringen av riskhanteringen från de underliggande affärsenheterna. Under 2010 genomfördes separata bedömningar av riskerna för varje affärsområde, och arbetet resulterade i en riskradar för respektive affärsområde. Utöver riskrapportering enligt affärsområde har Wärtsilä fyra gemensamma riskgrupper för affärsområdena. Grupperna för tillverkningen, leveranskedjan och skadeståndsskyldighet har varit aktiva under de senaste två åren, och identifieringen och minskningen av de övergripande riskerna kompletterades av en strategisk riskgrupp, som bildades 2010. Dessa fora fokuserar på identifiering och hantering av risker ur koncernens perspektiv. Grupperna har ca fyra möten om året.

Koncernens riskhanteringsfunktion samordnar riskhanteringsarbetet och rapporteringen inom koncernen. Den interna revisionen ansvarar för revisionen av riskhanteringsprocessen på årlig basis.

Riskkategorier

De relevanta riskerna för Wärtsilä har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. Risk definieras som resultatet av händelsens sannolikhet och därpå sannolikt medföljande förlust. De potentiella förlusterna är störst inom strategiska risker och operativa risker och minst inom skaderisker och finansiella risker.