Du är här:

Styrelsens ansvar

Styrelsen behandlar alla de ärenden som styrelsen uttryckligen ansvarar för i enlighet med lagar, övriga författningar och bolagsordningen. Viktigast bland dessa är:

 • bokslut och delårsrapporter,
 • ärenden som ska föredras för bolagsstämman,
 • utnämning av verkställande direktör, vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören om en sådan utnämns,
 • organisering av den ekonomiska kontrollen

Styrelsen har även i uppgift att behandla sådana ärenden som med tanke på koncernverksamhetens resultat är så omfattande att de inte kan anses höra till koncernens löpande förvaltning. Sådana ärenden är exempelvis att:

 • fastställa koncernens strategiska plan och långsiktiga målsättningar,
 • godkänna koncernens årliga affärsplan och budget,
 • besluta om investeringar, företagsförvärv samt överlåtelse av egendom, som är betydande eller som avviker från koncernens strategi,
 • godkänna produktutvecklingsprojekt och utvecklingsprogram av strategisk betydelse,
 • uppta lån och ställa borgen eller ingå andra motsvarande förbindelser om ansvarsbeloppet är avsevärt,
 • fastställa principer för riskhanteringen,
 • fastställa koncernens organisationsstruktur,
 • utnämna direktionsmedlemmarna och godkänna löne- och pensionsförmåner,
 • följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete,
 • godkänna förvaltningsprinciper och styrsystem,
 • tillsätta styrelsens kommittéer,
 • bevilja bidrag till allmännyttiga syften