Du är här:

Styrelsen

Styrelsen består av 5-10 ordinarie ledamöter, och den svarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt anordnad. Mandatperioden för styrelseledamöterna är ett år, och de väljs av bolagsstämman. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende av bolaget, och minst två av de ledamöter som representerar denna majoritet ska vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget.

Förslag till styrelsens sammansättning ska publiceras i kallelsen till bolagsstämma. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning, om förslaget understöds av minst 10% av det röstetal som bolagets aktier medför och om de föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppdraget och om bolaget har fått information om förslaget i så god tid att det kan inkluderas i kallelsen. Kandidater som uppställs därefter ska publiceras separat i motsvarande ordningsföljd. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet, besluter om viktiga verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har fastställts i en arbetsordning som godkänts av styrelsen. Styrelsen har även godkänt arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper.

Förutom beslutsärenden får styrelsen vid sina möten aktuella uppgifter om koncernens verksamhet, ekonomi och risker.

Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom ligger utvärderingen till grund för en bedömning av styrelsens verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 7-10 gånger per år. Därtill sammanträder styrelsen vid behov. Alla möten protokollförs.

Styrelsen 2010

År 2010 hade styrelsen 9 medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ole Johansson, Antti Lagerroos (ordförande), Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius och Matti Vuoria (vice ordförande).

Fram till 4.3.2010 hade styrelsen 6 medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Kari Kauniskangas, Antti Lagerroos (ordförande), Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria (vice ordförande).

Under 2010 sammanträdde Wärtsiläs styrelse 12 gånger. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 95%.

Information om styrelsemedlemmarnas oberoende

Fyra medlemmar var oberoende av bolaget och betydande aktieägare: Maarit Aarni-Sirviö, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Mikael Lilius.

Två medlemmar var beroende av bolaget och oberoende av betydande aktieägare: Ole Johansson, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp, och Matti Vuoria, verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma, p.g.a. det korsvisa övervakningsförhållandet mellan Wärtsilä Oyj Abp och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Tre medlemmar var beroende av betydande aktieägare och oberoende av bolaget: Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp, Alexander Ehrnrooth, vice ordförande i styrelsens för Fiskars Oyj Abp och Paul Ehrnrooth, vice ordförande i styrelsens för Fiskars Oyj Abp. Fiskars Oyj Abp äger ca 17% av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och därmed är dessa medlemmar representanter för Wärtsiläs betydande aktieägare. 

Styrelsemedlemmarnas deltagandegrad i möten 2010

MedlemPositionStyrelsemöten(%)
Antti Lagerroos Ordförande 12/12 100
Matti Vuoria Vice ordförande 12/12 100
Maarit Aarni-Sirviö Medlem 11/12 92
Kaj-Gustaf Bergh Medlem 12/12 100
Alexander Ehrnrooth Medlem 7/8 88
Paul Ehrnrooth Medlem 7/8 88
Ole Johansson Medlem 8/8 100
Bertel Langenskiöld Medlem 11/12 92
Mikael Lilius Medlem 7/8 88
Kari Kauniskangas Medlem fram till 4.3.2010  4/4 100