Du är här:

Rapport om löner och belöningar 2010

Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelseledamöterna för 2010:

  • Ordinarie ledamöter 60.000 euro/år
  • Vice ordförande 90.000 euro/år
  • Ordförande 120.000 euro/år

Därtill betalas ett mötesarvode på 400 euro/möte till ledamöter och 800 euro/möte till kommittéordförandena. Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä.

De nio ledamöterna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 626 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2010. Styrelseledamöterna omfattas varken av bolagets options- eller bonusprogram.

 

Arvoden betalda i Wärtsiläs aktier år 2010
   
Styrelse Aktier, st.
Styrelseordförande Antti Lagerroos 1 652
Vice ordförande Matti Vuoria 1 239
Maarit Aarni-Sirviö 637
Kaj-Gustaf Bergh 637
Alexander Ehrnrooth 637
Paul Ehrnrooth 637
Ole Johansson -
Bertel Langenskiöld 637
Mikael Lilius 637
Styrelseledamöternas arvoden 31.12.2010 (TEUR)
     
Styrelse 2010 2009
Styrelseordförande Antti Lagerroos 138 125
Vice ordförande Matti Vuoria 97 89
Maarit Aarni-Sirviö 67 61
Kaj-Gustaf Bergh 66 60
Alexander Ehrnrooth 64 -
Paul Ehrnrooth 63 -
Ole Johansson - -
Bertel Langenskiöld 67 60
Mikael Lilius 62 -
     
Styrelsens medlem ända tills 4.3.2010    
Kari Kauniskangas 2 59
Styrelseledamöternas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2010
     
Styrelse Aktier, st.
Antti Lagerroos 28 226
  Förändring 2010 +1 275
Matti Vuoria 4 257
  Förändring 2010 +956
Maarit Aarni-Sirviö 2 638
  Förändring 2010 +637
Kaj-Gustaf Bergh 1 934
  Förändring 2010 +637
Alexander Ehrnrooth 650
  Förändring 2010 -
Paul Ehrnrooth 637
  Förändring 2010 -
Ole Johansson 24 533
  Förändring 2010 -
Bertel Langenskiöld 4 238
  Förändring 2010 -1 584
Mikael Lilius 4 670
  Förändring 2010 -
Direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2010
     
Direktion Aktier, st.
Ole Johansson 24 533
  Förändring 2010 -
Raimo Lind 3 383
  Förändring 2010 -
Jaakko Eskola 5
  Förändring 2010 -
Lars Hellberg 0
  Förändring 2010 -
Kari Hietanen 72
  Förändring 2010 -
Atte Palomäki 300
  Förändring 2010 -
Vesa Riihimäki 1 200
  Förändring 2010 -
Christoph Vitzthum 466
  Förändring 2010 -

Verkställande direktörens samt direktionens löner och arvoden

Styrelsen besluter om belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt om grunderna för dessa. Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas lön består av månadslön och bonus. Styrelsen besluter om villkoren för bonusarvodet. Verkställande direktörens och direktionens bonusarvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål för räkenskapsåret. Den rörliga lönen kan vara högst en tredjedel av den maximala totala lönen. Koncernen har dessutom ett långsiktigt belöningsprogram för högsta ledningen som är bundet till kursutvecklingen av företagets aktie. Uppdaterade uppgifter om verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas innehav av aktier i Wärtsilä finns på vår webbplats www.wartsila.com.

Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år, och pensionen är 60% av pensionslönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 24 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön. Den frivilliga pensionsåldern för vissa direktionsmedlemmar är 60 år. Tilläggspensionsprogrammen för dessa medlemmar bygger på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av. Pensionen är 60% av pensionslönen.

Verkställande direktör Ole Johanssons ekonomiska förmåner:

  • Lön 2010: 646 tusen euro
  • Bonus 2010: 257 tusen euro *) 
  • Aktier och aktierelaterade rättigheter som beviljats som belöning: 450 tusen euro
  • Frivillig pensionsålder: 60
  • Uppsägningstid: 6 månader
    Ersättning i fall av uppsägning från bolagets sida: 24 månaders lön + 6 månaders uppsägningslön.

*) Ytterligare har 1.084 tusen euro reserverats för långfristiga bonusprogram, vilka baseras på aktiens kursutveckling.

Koncernbokslutets not 29: Transaktioner med närkretsen

Belöningssystem

Bolagets styrelse besluter om belöningssystemen och deras grunder för verkställande direktören och direktionen. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

Kortsiktiga belöningssystem för ledningen

Koncernen har ett bonussystem, som tillämpas globalt i alla affärsenheter. Bonusen baserar sig på koncernens lönsamhet och på överenskomna individuella mål. Bonussystemet omfattar närmare 1.800 direktörer och chefer.

Koncernens tjänstemän och industriarbetare omfattas av olika bonus- eller resultatbaserade belöningsprogram. Dessa tillämpas enligt respektive lands lagstiftning eller enligt överenskommelser gällande vinstdelningsprogram. Totalt omfattas cirka 60% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktigt belöningssystem

Styrelsen har fattat beslut om ett långsiktigt bonusprogram för högsta ledningen, bundet till kursutvecklingen av företagets aktie. Bonusens storlek baserar sig på aktiekursens utveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen. Bonusprogrammet beaktar en dividendutbetalning på 50%. Det årliga bonusprogrammet berör cirka 80 direktörer.

Bonusprogrammet 2007 omfattar 687.500 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på två år och nio månader på basis av ett aktiepris på 22,63 euro. Bonusen kan inte överstiga 9 euro per bonusrätt. Bonusen för programmet 2007 utbetalades i november 2010.

Bonusprogrammet 2008 omfattar 835.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på två år på basis av ett aktiepris på 23,04 euro. Bonusen kan inte överstiga 15 euro per bonusrätt. Bonusen för programmet 2008 förfaller till betalning i november 2011.

Bonusprogrammet 2009 omfattar 841.500 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på två år på basis av ett aktiepris på 28,47 euro. Bonusen kan inte överstiga 15 euro per bonusrätt. Bonusen för programmet 2009 förfaller till betalning i april 2012.