Du är här:

Värden och kontrollmiljö

Grunden för Wärtsiläs system för intern kontroll utgörs av bolagets värden: energi, förträfflighet och entusiasm. Wärtsiläs värden återspeglas i bolagets dagliga relationer med leverantörer, kunder och investerare samt i Wärtsiläs interna riktlinjer, policyn, handböcker, processer och rutiner. Kontrollmiljön anger tonen för den interna kontrollen inom Wärtsilä och påverkar medarbetarnas medvetenhet om kontrollen. Den erbjuder en disciplin och en struktur för alla övriga delområden inom den interna kontrollen. Elementen i Wärtsiläs kontrollmiljö inkluderar företagskulturen: integriteten, de etiska värdena och kompetensen hos Wärtsiläs personal samt också den uppmärksamhet och de riktlinjer som personalen får av Wärtsiläs styrelse. Wärtsiläs värden och kontrollmiljö erbjuder Wärtsiläs styrelse och ledning den grund som krävs för att i tillräcklig grad säkerställa att Wärtsilä uppfyller målsättningarna för den interna kontrollen. Verkställande direktören och direktionen definierar Wärtsiläs värden och etiska principer (som återspeglas i verksamhetsprinciperna, Code of Conduct) och tjänar som exempel för företagskulturen, som utgör grunden för kontrollmiljön. Samma parter tillsammans med ledningen för affärsområdena Ship Power, Power Plants och Services (hädanefter affärsområdena) och Wärtsilä Industrial Operations (hädanefter WIO) ansvarar för att Wärtsiläs värden kommuniceras till organisationen.