Du är här:

Intern kontroll


Wärtsilä har fastställt målsättningarna för den interna kontrollen enligt det internationella COSO-ramverket. Enligt Wärtsiläs definition är intern kontroll en process som handhas av Wärtsiläs styrelse, ledning, koncernbolagens styrelser och annan personal och som syftar till att ge en tillräcklig och rättvisande bild av uppnåendet av målsättningarna.

Den interna kontrollen omfattar alla de policyn, processer, procedurer och organisatoriska strukturer inom Wärtsilä som hjälper ledningen och i sista hand styrelsen att försäkra sig om att Wärtsilä uppnår sina målsättningar, att verksamheten är etisk och förenlig med alla tillämpliga lagar och bestämmelser och att bolagets tillgångar, inklusive dess varumärke, är säkrade och att den finansiella rapporteringen är korrekt. Den interna kontrollen är inte en separat process eller ett antal åtgärder, utan den är införlivad med Wärtsiläs verksamhet. Systemet för intern kontroll fungerar på alla nivåer inom Wärtsilä. Wärtsilä upprätthåller och utvecklar sitt system för intern kontroll, och dess yttersta målsättning är att förbättra bolagets affärsverksamhet och samtidigt vara förenlig med lagar och bestämmelser i de länder där bolaget verkar.

Prestationsstyrning

Planering och uppställning av mål är en integrerad del av prestationsstyrningen inom Wärtsilä och hör till den normala ledningsverksamheten d.v.s. är inte en del av Wärtsiläs interna kontrollsystem. Målsättningar är emellertid en viktig förutsättning för den interna kontrollen. Genom prestationsstyrningsprocessen uppställs årliga finansiella och icke-finansiella mål för Wärtsilä på koncernnivå. Målsättningarna på koncernnivån översätts därefter till målsättningar för affärsområdena och WIO, koncernbolagen och eventuellt slutligen till enskilda anställda.

Uppnåendet av de årliga målsättningarna följs upp genom en månatlig ledningsrapportering. Affärsområdenas och WIO:s prestationer samt uppnåendet av de årliga målsättningarna utvärderas på månadsbasis vid respektive ledningsgrupps möten. Koncernens, de olika affärsområdenas och WIO:s prestationer och uppnåendet av målen utvärderas på månadsbasis av direktionen. Respektive ledningsgrupp och direktionen bedömer också tillförlitligheten i Wärtsiläs finansiella rapportering.

Wärtsiläs finansiella rapportering utförs på ett harmoniserat sätt i alla centrala koncernföretag genom ett centraliserat ERP-system och en gemensam kontoplan. De internationella finansiella rapporteringsstandarderna (IFRS) tillämpas i hela koncernen. Wärtsiläs finans- och kontrollprocess är central med tanke på den interna kontrollens funktion. Adekvata kontroller i ekonomistyrningen och bokföringsprocesserna behövs för att garantera den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.

Styrelsen utvärderar regelbundet att Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering är ändamålsenlig och effektiv. Den ansvarar också för att den interna kontrollen av redovisningen och ekonomiförvaltningen är ändamålsenligt anordnad. Styrelsens revisionskommitté ansvarar för övervakningen av den finansiella rapporteringsprocessen. Koncernens ekonomi- och kontrollfunktion ska informera relevanta ledningsnivåer om avvikelser från planer, analysera de underliggande orsakerna och föreslå korrigerande åtgärder. Koncernens ekonomi- och kontrollfunktion stöder affärsområdena och WIO i beslutsfattandet och analyserna för att säkerställa att de finansiella målen uppnås. Den ansvarar också för upprätthållandet och utvecklingen av bolagets prestationsstyrningsprocesser så att ledningen på olika organisationsnivåer kan få aktuell, tillförlitlig och ändamålsenlig information om uppnåendet av organisationens målsättningar samt för utvecklingen av de finansiella rapporteringsprocesserna och respektive kontrollfunktioner.

Hantering av juridiska ärenden

Praxis och processer för hantering av juridiska ärenden utgör också en central del av Wärtsiläs system för intern kontroll. Wärtsiläs policy är att handla enligt tillämpliga lagar och bestämmelser i alla länder där bolaget verkar.

Den juridiska och normativa ledningen agerar främst på ett proaktivt sätt. En viktig aktivitet är att stärka och säkerställa en ändamålsenlig uppträdandekultur både internt och i externa affärstransaktioner. Kontrollmekanismer och -processer som omfattar hela företaget utgör en del av det övergripande interna kontrollsystemet.

Personalstyrning

Rutiner och processer inom personalstyrningen spelar en djupsinnig roll i Wärtsiläs system för intern kontroll. Wärtsiläs centrala HR-processer med tanke på den interna kontrollen är kompensationer och förmåner, HR-utveckling, rekryterings- och resurshantering samt individuell prestationsstyrning och personalens feedbackprocesser. Dessa processer bidrar för egen del till att säkerställa den interna kontrollens effektivitet inom Wärtsilä. HR-funktionen ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av Wärtsiläs HR-processer för att möjliggöra en effektiv intern kontroll också på individnivå.

Andra ledningssystem

Direktionen ansvarar för utvecklingen och implementeringen av Wärtsiläs ledningssystem, för en fortlöpande förbättring av dess effektivitet och för säkerställandet av dess funktion. Wärtsiläs ledningssystem omfattar alla globala processer och förvaltningsrutiner inom Wärtsilä som anknyter till uppfyllandet av kundernas krav. Om de nedanstående aspekterna av ledningssystemet fungerar korrekt säkerställer det att Wärtsiläs målsättningar för den interna kontrollen uppnås.

Kvalitet

Att Wärtsiläs lösningar är av hög kvalitet är av högsta vikt för Wärtsilä - och således är också kvalitetsstyrning det. Det är obligatoriskt att efterfölja Wärtsiläs kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 inom hela koncernen, och att systemets krav uppfylls övervakas noggrant.

Hållbar utveckling

Wärtsilä är starkt engagerad i frågor om hållbar utveckling. Wärtsiläs vision, mission och värden, i kombination med en stabil finansiell prestanda, utgör grunden för hållbar utveckling inom Wärtsilä. Dessutom fäster Wärtsilä stor vikt vid att verksamheten är socialt och miljömässigt hållbar.

Riskhantering

Den interna kontrollen inom Wärtsilä är utformad för att stöda bolaget i sin strävan att uppnå sina målsättningar. De risker som hänför sig till uppnåendet av målsättningarna måste identifieras och utvärderas för att man ska kunna hantera dem. Därför är identifieringen och utvärderingen av risker en förutsättning för den interna kontrollen inom Wärtsilä. Wärtsiläs interna kontrollmekanismer och -procedurer säkerställer att riskhanteringsåtgärderna vidtas planenligt.

Wärtsilä har definierat och implementerat kontrollpunkter på enhets- och processnivå samt för informationssystem. Kontrollaktiviteterna på de olika nivåerna behövs för att direkt minska riskerna på respektive nivå. Wärtsiläs riskhanteringsprocess består av utvärderings- och ledningsprocesser som omfattar hela koncernen samt projektspecifika riskbedömningar och hantering av projektrisker. Riskbedömningsprocessen för hela koncernen resulterar i åtgärdsplaner för de identifierade och prioriterade riskerna.

Varje affärsområde och WIO rapporterar sina största risker till Wärtsiläs direktion som regelbundet följer upp verkställandet av de definierade åtgärdsplanerna inom riskhanteringen. Wärtsiläs styrelse ansvarar för fastställandet av den totala risktoleransnivån för koncernen och för säkerställandet av att Wärtsilä har ändamålsenliga verktyg och resurser för hanteringen av riskerna. Med assistens av direktionen ansvarar verkställande direktören för organiseringen och säkerställandet av riskhanteringen i all verksamhet inom Wärtsilä. Ledningen för affärsområdena och WIO ansvarar för fastställandet av verksamhetsplaner för hanteringen av de mest betydande riskerna.

Wärtsiläs viktigaste strategiska, operativa och finansiella risker behandlas i avsnittet Risker och riskhantering.

Informationshantering

Informationshanteringen spelar en nyckelroll i Wärtsiläs interna kontrollsystem. Informationssystem är ytterst viktiga för en effektiv intern kontroll eftersom flera kontrollåtgärder är programmerade kontroller.