Du är här:

Insiderförvaltning

Förutom insiderbestämmelserna på lagstiftningsnivå följer Wärtsilä de insiderregler för börsnoterade bolag som godkänts av NASDAQ OMX Helsingfors Börs samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Till Wärtsiläs permanenta insiderkrets hör de personer som i lag definieras såsom personer i insynsställning, dvs. styrelsen, verkställande direktören, vice verkställande direktören och den huvudansvariga revisorn samt direktionen.

Till det företagsspecifika, icke-offentliga insiderregistret hör en del av den övriga ledningen och andra arbetstagare i enlighet med befattningsbeskrivningen. Vid beredningen av betydande projekt upprättas ett projektspecifikt insiderregister. Vederbörande personer får ett skriftligt meddelande om att de ingår i den inre kretsen samt anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning.

De som hör till bolagets inre krets får inte bedriva handel med bolagets aktier under 14 dagar (Wärtsilä rekommenderar 30 dagar) innan delårsrapporter och bokslutsmeddelanden publiceras.

Bolagets insiderregister upprätthålls av moderbolagets juridiska funktion som ansvarar för uppdateringen av uppgifterna. Uppgifter om aktieinnehav hos personer i permanent insynsställning samt deras närmaste krets fås genom Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system. Uppgifterna finns även på Wärtsiläs webbplats.