Du är här:

Direktionen

Bolagets direktion utgörs av verkställande direktören, direktörerna för affärsområdena Ship Power, Power Plants, Services och divisionen Wärtsilä Industrial Operations, ekonomi- och finansdirektören, koncernens vice verkställande direktör, direktören för juridiska ärenden och personalfrågor samt kommunikations- och branddirektören. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla koncernens och affärsområdenas strategi, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem. Dessutom övervakar direktionen bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens främsta ansvarsområden utgörs av koncernens kontrollfunktion, finansfunktion (inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning och processutveckling, koncernutveckling och stödfunktioner för informationshantering. Affärsområdesdirektörerna, som ingår i direktionen, svarar för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Huvudansvarsområdena för direktören för juridiska ärenden och personal avdelningen är juridiska ärenden, personalfrågor, förvaltning av intellektuella tillgångar och hållbarhet. Huvudansvarsområdena för kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation samt utveckling av branden.

Uppgifter om direktionsmedlemmarna samt deras ansvarsområden och innehav finns i avsnittet om direktionens CV:n och i den fullständiga bolagsstyrningsrapporten.

Direktionen 2010

Under 2010 sammanträdde direktionen 13 gånger. Huvudfrågorna som behandlades av direktionen anknöt till marknadsutvecklingen, affärsstrategin, företagets lönsamhet, omstruktureringar samt frågor i anslutning till konkurrenskraftens och kostnadernas utveckling. Den fortsatta utvecklingen av marknaden, orderingången och produktionskapaciteten och -fotavtrycket samt relationerna till nyckelleverantörer i den globala ekonomiska omgivningen hörde också till de viktiga frågor som behandlades. Andra viktiga ärenden var utvecklingen av bolagets personal och förvaltningsresurser på ett globalt plan samt utvecklingen av interna globala processer och rutiner.