Du är här:

Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, såsom fastställande av bokslut, dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt val av styrelse och revisorer och fastställande av deras arvoden.

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år. Den ordinarie bolagsstämman ska hållas senast före utgången av juni. Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämman publiceras i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland enligt styrelsens beslut. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman, dock alltid åtminstone nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelsen som börsmeddelande och på sin webbplats. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras också på Wärtsiläs webbplats. Kallelsen till bolagsstämman inkluderar den föreslagna dagordningen.

Aktieägarna har enligt lagen rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen meddelar styrelsen detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen. Aktieägare ska underrätta styrelsen om kravet senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman skickas. Wärtsilä publicerar även i förväg det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav, liksom också den adress eller e-postadress till vilken kravet ska skickas.

Bolagsstämman ordnas så att aktieägarna i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Styrelsens ordförande, ett tillräckligt stort antal styrelsemedlemmar och verkställande direktören deltar i bolagsstämman. En person som för första gången föreslås bli vald in i styrelsen deltar i den bolagsstämma som beslutar om valet såvida det inte finns välgrundade orsaker till frånvaro.

Bolagsstämman 2010

Bolagsstämman 4.3.2010 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Alla relaterade dokument finns på bolagets webbplats www.wartsila.com.