Du är här:

Koncernchefens hälsning

Ärade aktieägare,

År 2010 var ett återhämtningens år för Wärtsilä. Samtidigt fortsatte vi att konsolidera och omstrukturera vår verksamhet.

Vi inledde året med en orderbok som minskat snabbt och det var svårt att förutse när en vändning till det bättre skulle ske. Den djupa finanskrisen hade gjort att världshandeln hade minskat kraftigt år 2009 och överkapaciteten inom sjöfarten var stor. Kraftverksmarknaden som sådan led inte av överkapacitet men bristen på finansieringsalternativ gjorde att också sunda projekt sköts på framtiden.

Det är också klart att industrin kommer att vara än mer konkurrensutsatt efter än före krisen. Varven i Asien kommer att ta en allt större del av världens skeppsbyggnad. Komponent- och systemleverantörer får lov att anpassa sig. Högkonjunkturen som föregick finanskrisen medförde också sådan ny kapacitet som eventuellt inte längre behövs.

Vår högsta prioritet är att bibehålla vår konkurrenskraft och lönsamhet också i detta läge. Därför beslöt vi i början av 2010 att ytterligare omstrukturera vår motor- och propellertillverkning. Dessa beslut för tillverkningen närmare våra marknader i Kina och gör den europeiska tillverkningen mer kompakt. Vår Servicedivision, vars försäljning förblev på föregående års nivå, har anpassat sin kapacitet till rådande efterfrågan. Också de administrativa resurserna har krävt en översyn vilken resulterade i nedskärningar i slutet av året.

Det är naturligtvis inte ett självändamål eller ens eftersträvansvärt att minska kapaciteten genom permitteringar eller uppsägningar. Jag kan dock med tillfredsställelse konstatera att Wärtsiläs personal väl har förstått situationens allvar och de åtgärder den krävt. Den överväldigande majoriteten av personalen uttryckte sitt stöd för Wärtsilä och för våra mål i den enkät som genomfördes bland personalen i slutet av året.
I slutet av året hade koncernens personal minskat till 17.528 (18.541) anställda.

Fartygsbeställningarna började återhämta sig tidigare än väntat redan på våren 2010. Nästan dubbelt fler fartyg än året innan beställdes. På våren beställdes ett antal torrlastfartyg och mot slutet av året började rederierna intressera sig för containerfartyg. Offshore-verksamheten har fortsatt på hög nivå. Wärtsiläs Ship Power-beställningar började långsamt växa. Våra satsningar på fartygsdesign, kompletta lösningar och driftstöd har visat sig värdefulla när vi erbjuder våra kunder, såväl varv som rederier, stöd i deras strävan mot en allt effektivare och hållbarare sjöfart.

Behovet av hållbar och tillförlitlig elektricitet försvann inte under finanskrisen och aktiviteten inom vårt affärsområde Power Plants har varit hög. Efterfrågan på kraftverk baserade på våra nya, större gasmotorer är god. Kunderna uppskattar deras goda verkningsgrad, också vid varierande belastning, deras överlägsna lastupptagningsförmåga samt deras modulbaserade konstruktion vilket möjliggör tillbyggnad enligt behov. Mer än 50 procent av kraftverken levererade år 2010, räknat enligt kapacitet, åtföljdes av långfristiga driftskontrakt.

Långfristiga drifts- och managementkontrakt, som tidigare var nästan okända inom shipping, diskuteras i dag på många håll. Jag noterar med tillfredsställelse de kontrakt som vår Servicedivision tecknat med rederier som hör till den absoluta toppen i världen. Servicedivisionen, som senaste år stod för 40 procent av koncernomsättningen, har visat sig stå väl emot finanskrisens prövningar.

De så kallade BRIC-länderna stod för 23 procent av vår omsättning år 2010. Dessa länder kommer också i framtiden att ha en central betydelse för oss. Med sina stora energirikedomar håller Brasilien på att bredda sin industriella bas och Wärtsilä kommer att ta sin del av denna tillväxt. Vi tecknade senaste år kontrakt gällande grundandet av ett samföretag i Ryssland för tillverkning av lokomotivmotorer. Testerna med en första sådan lokomotivmotor designad av Wärtsilä inleddes i slutet av 2010. Vi har varit väl etablerade i Indien sedan tidigt 1980-tal och vi fortsätter att förstärka vår position i Kina. I dag har vi tre samföretag och en betydande egen verksamhet i Kina som sammanlagt sysselsätter ca 1.800 personer. Mätt omsättning var Kina igen vår viktigaste marknad.

Wärtsilä känner sig förpliktad att fortsätta utvecklingen av sitt moderna produkt- och serviceutbud. Våra produktutvecklingssatsningar uppgick till 3 procent av omsättningen. År 2011 kommer de att vara åtminstone på samma nivå. Våra produkter och aktiviteter innehar en central ställning när det gäller att trygga framtiden för en hållbar, global sjöfart och kraftproduktion. Vi är inte beredda att kompromissa när det gäller den etiska standarden på vår verksamhet. Vi har förbundit oss att tillämpa FN:s "Global Compact" och dess 10 principer i fråga om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och bekämpande av korruption.

På grund av den låga orderingången år 2009 sjönk omsättningen senaste år med 13 procent till 4,6 miljarder euro efter en period av stark tillväxt. År 2011 förväntar vi oss tillväxt igen. Vi är glada över att lönsamheten hölls på en god nivå, 10,7 procent av omsättningen, och över att den förväntas förbättras något år 2011. På längre sikt räknar vi med att vår mer kompakta verksamhetsmodell, vår goda marknadsposition samt starka serviceorganisation skall möjliggöra rörelsemarginaler upp till 14 procent.

I detta sammanhang vill jag tacka våra aktieägare för det förtroende Ni visat bolaget, våra kunder för förtroendet för våra produkter och tjänster och, sist men inte minst, personalen för det sätt Ni förbundit er till våra mål.

Ole Johansson

Koncernchef