Du är här:

År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer

År 2010 utvecklades som förväntat. Koncernens omsättning, 4.553 milj. euro, minskade med 13% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förblev på en hög nivå och var 487 milj. euro (638) och rörelsemarginalen var 10,7% (12,1). Rörelseverksamhetens kassaflöde var rekordhögt, 663 milj. euro (349).

Högre fartygsorderaktivitet än väntat

Antalet beställda fartyg under 2010 ökade med 75% jämfört med året innan. Återhämtningen var mycket snabbare och större än väntat. Medan första hälften av året karakteriserades av hög orderaktivitet inom torrlastfartyg karakteriserades det andra halvåret av en motsvarande ökning i orderaktiviteten inom containerfartyg och mer specialiserade fartygstyper. Offshoresegmentet var fortsatt starkt under hela året och efterfrågan var god i synnerhet på flytande produktionsenheter. Som en följd av denna utveckling mer än fördubblades Wärtsilä Ship Powers orderingång år 2010 och var 657 milj. euro (317).

Kraftverksmarknaderna fortsatt stabila

Den finansiella krisen, som lett till uppskjutningar av investeringar, lättade under 2010 och marknadsaktiviteten inom Power Plants låg på en god nivå hela året. Industriproduktionen ökar på de flesta tillväxtmarknader, vilket i kombination med befolkningsökningen och den förbättrade levnadsstandarden ökar efterfrågan på kraftförsörjningen. Det installerade vindkraftsbeståndet har också ökat, vilket skapar ett behov av flexibel kraftgenerering. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader. För perioden januari-december 2010 var Power Plants orderingång 1.413 milj. euro (1.048), en ökning på 35% jämfört med föregående år.

Den marina servicemarknaden påverkades av låg aktivitet

Under 2010 inverkade den globala lågkonjunkturen på den marina servicemarknaden, som fokuserade på kostnadsnedskärningar. Marina kunder, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, fortsatte att begränsa sina underhålls- och moderniseringsinvesteringar. Ett stort antal fartyg drevs med lägre hastighet för att minska på underhålls- och reparationsutgifterna. I slutet av året hade andelen upplagda fartyg minskat till 6% från toppnivån på 10% i början av 2010. Serviceverksamheten inom kraftverk påverkades inte i samma grad av lågkonjunkturen.

Wärtsilä Services orderingång och omsättning för år 2010 låg på samma, höga nivå som föregående år.

Omstruktureringsåtgärder påbörjades som svar på lägre efterfrågan

I januari 2010 började Wärtsilä anpassa tillverkningskapaciteten till både de strukturella förändringarna på marknaden och till den lägre efterfrågan. En del av tillverkningskapaciteten har flyttats till Kina, och två fabriker i Nederländerna håller på att nedläggas. Nya, mer effektiva arbetsrutiner har introducerats, vilket möjliggör en nedläggning av andra mindre enheter och en konsolidering av verksamheten i större enheter i de olika länderna. Wärtsilä inledde även åtgärder som syftar till att minska omkring 400 arbetsplatser inom stödfunktionerna runtom i världen under fjärde kvartalet. Genom dessa åtgärder som befinner sig i olika faser strävar Wärtsilä efter att minska personalen med cirka 1.800 anställda.

 

Nyckeltal
                 
MEUR 2010 Q4 / 2010 Q3 / 2010 Q2 / 2010 Q1 / 2010 2009 2008
Omsättning 4 553 1 462 1 039 1 131 922 5 260 4 612
  Ship Power 1 201 371 277 276 278 1 767 1 531
  Power Plants 1 525 577 321 390 237 1 645 1 261
  Services 1 823 516 435 463 409 1 830 1 830
Avskrivningar och nedskrivningar -116 -29 -29 -28 -30 -165 -99
Rörelseresultat1 487 159 117 117 94 638 525
Rörelseresultat1, % 10,7 10,9 11,2 10,4 10,2 12,1 11,4
Resultat före skatter 548 251 140 109 49 558 516
Resultat/aktie1, EUR 3,35 0,99 0,83 0,86 0,68 4,3 3,88 2
Balansomslutning 4 696 4 696 4 711 4 737 4 647 4 655 4 743
Räntebärande främmande kapital, brutto 628 628 688 678 682 664 664
Kassa och bank 776 776 578 331 252 244 197
ROI, % 26,0 - - - - 29,9 32,4
Nettoskuldsättningsgrad -0,09 -0,09 0,07 0,24 0,31 0,28 0,39
Orderstock i slutet av perioden 3 795 3 795 4 243 4 315 4 330 4 491 6 883
Orderingång 4 005 1 003 1 004 1 117 881 3 291 5 573
Personal i slutet av perioden 17 528 17 528 17 704 17 905 18 410 18 541 18 812
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden 5 631 - - - - 2 768 2 072
                 
1 2009 och 2010 siffrorna visas exklusive engångsposter och försäljningsvinster.
2 3,96 utan effekten av kombinationen av Wärtsiläs aktieserier.