Du är här:

Verksamhetsomgivning

Wärtsilä betjänar två huvudsakliga industrier: marin- och kraftverksindustrin för vilka vi erbjuder produkter, lösningar och tjänster för ett brett spektrum av kundsegment. Inom affärsområdet Ship Power varierar leveransstorleken från enskilda utrustningskomponenter till komplett systemintegration, medan leveransstorleken inom affärsområdet Power Plants varierar från leveranser av motorer till nyckelfärdiga projektleveranser. Affärsområdet Services innehar en viktig roll inom de huvudsakliga kundindustrierna.

Marinindustrin

De viktigaste fartygssegmenten inom Ship Power är handelsfartyg, offshore, passagerarfartyg, fartyg för marinen och specialfartyg. Ship Powers kunder omfattar både skeppsvarv och rederier.

Allmänna efterfrågefaktorer på skeppsbyggnads- och sjöfartsmarknaden

Efterfrågan inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen är i grunden beroende av den globala ekonomins utveckling samt dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Den globala ekonomin inverkar även på bränslepriserna, som i sin tur har både direkta och indirekta effekter på sjöfarts- och offshoreindustrin. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, räntenivån och fraktpriserna samt miljöfrågorna påverkar också dessa branscher. Den viktigaste marknadsdrivfaktorn för affärsområdet Ship Power är den globala efterfrågan på nya fartyg, i synnerhet lastfartyg, oljeprospekterings- och stödfartyg inom offshore, passagerarfartyg och färjor samt marinens fartyg.

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsiläs Ship Power-affärsområde

  • Utvecklingen i den globala ekonomin
  • Utvecklingen i världshandeln och behovet av transportkapacitet
  • Olje- och gasprisutveckling

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä Ship Power har fortlöpande utvidgat sitt sortiment, som i dag omfattar produkter från motorer och propulsionsutrustning till elektrisk utrustning, automation och fartygsdesign. Vår konkurrensfördel är att vi har det bredaste utbudet inom branschen. Utbudet stöds av vår förmåga att erbjuda miljövänliga lösningar och det bästa servicestödet under produktens hela livscykel.

Utrustning

Utrustning som erbjuds av WärtsiläHuvudsakligt tillämpningsområde*Huvudsaklig konkurrens**Wärtsiläs marknadsställning

4-taktsmotorer

Små tankfartyg, små containerfartyg, LNG-fartyg, borrningsfartyg, flytande produktionsanläggningar (FPSO), offshorestöd/servicefartyg, passagerarfartyg, färjor, ro-pax-fartyg

MAN Diesel, MAK (CAT), Niigata, Rolls-Royce

Marknadsledare: ungefär en tredjedel av marknaden (i kW) kontrolleras av Wärtsilä

2-taktsmotorer (licenstillverkning)

Stora handelsfartyg: bulklastfartyg, tankfartyg, containerfartyg

MAN Diesel, Mitsubishi Heavy Industries

Marknadsutmanare: ungefär 15% av marknaden (i kW) kontrolleras av Wärtsilä

Hjälpmotorer (4-takts)

Generatorset för alla slags fartyg

Marknaden är mycket fragmenterad och priskänslig, och konkurrensen är hård. Huvudsakliga konkurrenter: MAN Diesel och dess licenstillverkare, Yanmar, HiMSEN-motorn som konstrueras och tillverkas av Hyundai Heavy Industries. Även högvarviga motorer konkurrerar om denna marknad

Marknadsutmanare: mellan 1% och 5% av marknaden kontrolleras av Wärtsilä

Propellrar med vridbara blad (CPP)

Små containerfartyg, offshorestöd/servicefartyg, FPSO, passagerarfartyg, färjor, mudderverk

Rolls-Royce, Schottel

Marknaden är fragmenterad mellan flera konkurrerande aktörer, Wärtsilä bland de främsta aktörerna

Styrpropellrar (FPP)

Borrningsfartyg, FPSO, offshorestöd/förbindelsefartyg, rörläggningsfartyg, bogserings- och servicefartyg (AHTS), bogserbåtar

Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries & Mecklenburger Metallguss

Marknaden är fragmenterad mellan flera konkurrerande aktörer, Wärtsilä bland de främsta aktörerna

Bogstyrningspropellrar

Alla slags fartyg

Rolls-Royce

Marknadsutmanare

Styrpropellrar

Borrningsfartyg, FPSO, offshorestöd/förbindelsefartyg, rörläggningsfartyg, bogserings- och servicefartyg (AHTS), bogserbåtar

Rolls-Royce, Schottel

Marknaden är fragmenterad mellan flera konkurrerande aktörer, Wärtsilä bland de främsta aktörerna

Tätningar och lager

Handelsfartyg: bulklastfartyg, tankfartyg, containerfartyg

Michell (RR), Renk (MAN)

Marknadsutmanare

       
*Endast huvudsakliga applikationer (som är viktiga för Wärtsilä) har nämnts
**Endast huvudsakliga konkurrenter har nämnts

Fartygssegment

SegmentTyp av fartyg
Huvudsakligt utbud
Wärtsiläs värdeförslag och marknadstrender
Konkurrensomgivning

Handelsfartyg

Tankfartyg

2-taktsmotorer, hjälpmotorer, FPP

Unik portfölj (inklusive fartygsdesign) och servicenätverk. Miljön och verkningsgraden allt viktigare, högre driftskostnader främjar efterfrågan på effektiva utrustningar och fartyg

MAN dominerar helt klart marknaden för 2-taktsmotorer. Vad gäller den övriga utrustningen är situationen tudelad: större fartygsstorlekar är vanligen standardiserade och konkurrensen mellan leverantörerna av utrustning är intensiv och fragmenterad. Detta ger mer specialiserade applikationer (kemikalietankfartyg, bojlastare och mindre fartyg i största allmänhet) möjligheter att fokusera på kompletta livscykellösningar och effektivitet.

Containerfartyg

2-taktsmotorer, hjälpmotorer, FPP, CPP, bogstyrningspropellrar, fartygsdesign, växellådor

LNG-fartyg

4-takts-flerbränslemotorer, CPP, växellådor

Bulklastfartyg

2-taktsmotorer, hjälpmotorer, FPP, bogstyrningspropellrar, 4-taktsmotorer för mindre fartyg

Övriga: frakt-, roro-, transport och LPG-fartyg

Alla ovan nämnda

Offshore

Prospektering (flytande): borrningsfartyg, borrningsplattformar osv.

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, FPP, elektrisk propulsion, automation, växellådor

Det mest omfattande utbudet och nätverket från samma leverantör, inklusive fartygsdesign, projektledning och planeringstjänster. Fokus på säkerhet, tillförlitlighet samt energi-, drifts- och miljöeffektivitet

Få aktörer har ett omfattande utbud (Rolls-Royce). Detta innebär att konkurrensen är fördelad på olika sätt: - automation (Kronsberg, Converteam, Siemens, ABB), - fartygsdesign (Ulstein -RR) osv.

Flytande produktionsenheter: FPSO, FSO, flytande LNG osv.

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, CPP, elektrisk propulsion, automation, växellådor

Service-/Förbindelsefartyg: OSV, PSV, AHTS, AHS

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, CPP, elektrisk propulsion, fartygsdesign, automation, växellådor

Övriga: kranfartyg, rörläggningsfartyg, inkvarteringsfartyg

Alla ovan nämnda

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg

4-taktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, automation

Det mest omfattande utbudet och nätverket på marknaden, kundservice. Miljöprestandan och livscykeltänkandet viktiga faktorer. Höga driftskostnader ökar efterfrågan på en förbättrad effektivitet

Begränsad konkurrens där endast de huvudsakliga aktörerna har tillträde till marknaden (MAN, Caterpillar, Rolls-Royce, ABB, osv.)

Färjor

4-taktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, automation, fartygsdesign

Övriga: ro-pax-fartyg, yachter

Alla ovan nämnda

Specialfartyg

Bogserbåtar

4-taktsmotorer, FPP, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, automation, fartygsdesign

Omfattande utbud som inkluderar fartygsdesign och ett övergripande mål för effektiv drift. Livscykelservice och miljöaspekter i toppen av agendan

Konkurrensomgivningen varierar beroende på fartygstyp, ägare osv. Konkurrensen är mycket fragmenterad med små och stora aktörer

Mudderverk

4-taktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrningspropellrar, automation, fartygsdesign

Övriga: fiskefartyg, isbrytare, forskningsfartyg, arbetsbåtar, insjöfartyg

Alla ovan nämnda

Fartyg för marinen

Fregatter, korvetter, patrullfartyg, hangarfartyg, jagare, stödfartyg

Vattenjets, tätningar och lager, bogstyrningspropellrar, 4-taktsmotorer

Fokus på vissa typer av fartyg och vissa komponenter och livscykeltjänster. Stark konstruktionskapacitet och fokus på tillförlitlighet

Begränsad konkurrens där endast de huvudsakliga aktörerna har tillträde till marknaden (MAN, CAT, Rolls-Royce, ABB, etc.). Segmentet domineras av högvarviga motorer

         

Kraftverksindustrin

De viktigaste marknadssegmenten inom affärsområdet Power Plants är flexibel basbelastning, stabilisering av elnät och toppbelastning, industriell självgenerering samt olje- och gasindustrin. De viktigaste kundgrupperna på dessa marknader är elverk, självständiga kraftproducenter (IPP) och industriella tillverkare inom t.ex. cement-, gruv- och textilindustrin.
Wärtsiläs kraftverksprojekt finansieras med kundernas eget kassaflöde eller med främmande kapital, vanligen från lokala finansmarknader. Som ett resultat av detta finansieras Wärtsiläs kraftverk på flera geografiska marknader. Wärtsilä erbjuder inte sina kunder finansiering men nog stöd för att hitta finansieringslösningar.

Allmänna efterfrågefaktorer inom affärsområdet Power Plants

Efterfrågan på kraftgenerering beror främst på den ekonomiska utvecklingen. När energiförbrukningen stiger ökar efterfrågan på både ny kraftgenereringsutrustning och på utrustning som ersätter äldre kapacitet. I framtiden förväntas tillväxten vara kraftigare i icke-OECD-länder på grund av industrialiseringen och den höjda levnadsstandarden. Största delen av Wärtsilä Power Plants beställningar kommer från tillväxtmarknaderna. På tillväxtmarknaderna liksom i perifera områden beror efterfrågan på tjockoljedrivna (HFO) kraftverk för flexibel basbelastning på tillväxten i elförbrukningen och oljeprisets utveckling. Efterfrågan på gasdrivna kraftverk ökar i takt med utbyggnaden av gasnätet på tillväxtmarknaderna.

Klimatförändringen och de strängare miljöbestämmelserna sporrar investeringar i förnybara lösningar. Förnybara energilösningar såsom vindkraft leder till oförutsedda utmaningar för nätstabiliteten som kräver reservkraft och balanserande kraft. Användning av förnybar kraft i stor skala ökar behovet av en sådan flexibel, tillförlitlig och effektiv kraftgenerering som Wärtsiläs lösningar erbjuder.

Efterfrågan på gasdrivna kraftverk förväntas växa med 2% per år och 80% av tillväxten väntas komma från icke-OECD länder. Wärtsilä har en god position på dessa marknader.

Konkurrensen på kraftverksmarknaden

Kraftverksmarknaden är mycket fragmenterad, vilket även återspeglas i konkurrenssituationen. Vad gäller stora kraftverk som drivs med flytande bränslen eller gas konkurrerar Wärtsilä ofta med gasturbinteknik och andra tillverkare av kolvmotorer. På marknaden för tjockoljedrivna kraftverk konkurrerar Wärtsilä främst med andra motorleverantörer. Vi har en ledande position på denna marknad och vår konkurrensfördel är vår förmåga att leverera kompletta nyckelfärdiga kraftverk med flexibla bränsle- och driftsalternativ. På marknaden för gasdrivna kraftverk är våra konkurrenter leverantörer av både gasmotorer och gasturbiner. Våra främsta styrkor jämfört med gasturbintillverkare är bättre effektivitet vid varierande belastning och möjligheten till snabb start utan förhöjda kostnader.

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsiläs Power Plants-affärsområde

  • Ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknader
  • Ökad användning av gas som bränsle i kraftverk
  • Miljöfrågor
  • Ersättning av äldre utrustning

Services betjänar både marin- och kraftverksmarknaderna

Affärsområdet Services betjänar både våra marin- och kraftverkskunder. Vad gäller Services intäkter kommer ca 60% från marinindustrin.

Allmänna efterfrågefaktorer inom affärsområdet Services

Den främsta efterfrågefaktorn inom marinservice är flottans aktivitetsnivå. Antalet upplagda fartyg och fartyg som ligger för ankar har en direkt effekt på verksamheten inom Services. Även den hastighet som fartygen håller i drift har en viss inverkan på affärsområdet. Verksamheten inom marinservice påverkas i hög grad av existerande och nya miljöbestämmelser. Livscykeleffektiviteten, där tillgången till utrustning samt tillförlitlighet och ekonomisk genomförbarhet är mycket viktiga faktorer, avgör efterfrågan för Services på bägge slutmarknader. Andra mycket viktiga efterfrågefaktorer är behovet av sänkta driftskostnader och en förbättrad säkerhet. En viktig efterfrågefaktor på eftermarknaden för kraftverk är outsourcingtrenden inom drift och förvaltning av kraftverk. Vi tror att detta kommer att bli en viktigare faktor även på marinmarknaden. För dessa behov erbjuder Wärtsilä lösningar för effektivitet och övervakning.

Konkurrenter och marknadsposition

Det finns ingen enskild konkurrent med ett lika omfattande globalt 24/7-utbud från en enda källa. Varje serviceprodukt har således sina egna konkurrenter och utmaningar. Det finns endast få globala aktörer som är värda att nämnas, och således är konkurrensen främst lokal. Wärtsilä har en stark marknadsposition på servicemarknaden.