Du är här:

Styrelsens förslag till dividend

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 901.099.082,48 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 487.792.193,41 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR  
I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt 172 585 988,75
I extradividend utdelas 1,00 euro/aktie, dvs. sammanlagt 98 620 565,00
Överförs i ny räkning 629 892 528,73
Totalt 901 099 082,48

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 27 januari 2011

Antti Lagerroos Matti Vuoria
Maarit Aarni-Sirviö Kaj-Gustaf Bergh
Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth
Bertel Langenskiöld Mikael Lilius
Ole Johansson, koncernchef