Du är här:
3. Avskrivningar och nedskrivningar
     
MEUR 2010 2009
Planenliga avskrivningar    
Övriga utgifter med lång verkningstid 14 12
Planenliga avskrivningar totalt 14 12
     
Bokförda avskrivningar totalt 17 13
Avskrivningsdifferens -2 -1
     
Ackumulerad avskrivningsdifferens och dess förändring    
Avskrivningsdifferens den 1 januari 8 7
Förändring av avskrivningsdifferens 2 1
Avskrivningsdifferens den 31 december 10 8
     
     
4. Finansiella intäkter och kostnader
     
MEUR 2010 2009
Dividendintäkter    
Från företag inom samma koncern 217 80
Från övriga företag 5 5
Totalt 222 84
     
Övriga ränteintäkter    
Från företag inom samma koncern 22 30
Från övriga företag 2 1
Totalt 24 30
     
Övriga finansiella intäkter    
Från företag inom samma koncern 4 5
Från övriga företag 6 11
Totalt 10 16
     
Kursdifferenser -39 -13
     
Räntekostnader    
Till företag inom samma koncern -8 -9
Till övriga företag -13 -17
Totalt -21 -26
     
Övriga finansiella kostnader    
Till företag inom samma koncern -3 -3
Till övriga företag -15 -15
Totalt -18 -18
     
Nedskrivningar av långfristiga fordringar -9  
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 155  
     
Finansiella intäkter och kostnader totalt 324 74