Du är här:
7. Bestående aktiva
               
Immateriella tillgångar
               
MEUR       Övriga långfris-
tiga
utgifter
Pågående nyanlägg-ningar Totalt
2010
Totalt
2009
Anskaffningsutgift 1.1       110 14 126 116
Ökning       2 4 6 8
Omgruppering       13 -13   2
Anskaffningsutgift 31.12       125 6 132 126
               
Ackumulerade avskrivningar 1.1       -79   -80 -68
Periodens avskrivningar       -14   -14 -12
Ackumulerade avskrivningar 31.12       -93   -94 -80
               
Bokvärde 31.12.2010       32 6 38  
Bokvärde 31.12.2009       31 14   46
               
               
Materiella tillgångar
               
MEUR Mark- och vatten- områden Byggnader och konst-ruktioner Maskiner
och inven- tarier
Pågående nyanlägg- ningar Övriga
materiella
tillgångar
Totalt
2010
Totalt
2009
Anskaffningsutgift 1.1 7 11 12 1 2 32 32
Ökning 1     1   3 3
Minskning             -2
Omgruppering             -2
Anskaffningsutgift 31.12 8 11 12 2 2 35 32
               
Ackumulerade avskrivningar 1.1   -10 -10   -1 -21 -20
Periodens avskrivningar     -1     -1 -1
Ackumulerade avskrivningar 31.12   -10 -11   -1 -22 -21
               
Bokvärde 31.12.2010 8 1 1 2 1 13  
Bokvärde 31.12.2009 7 1 2 1 1   12
               
               
Placeringar
               
MEUR     Aktier i koncern- företag Fordringar hos koncern- företag Aktier i övriga företag Totalt
2010
Totalt
2009
Anskaffningsutgift 1.1     450 1 19 470 471
Ökning         2    
Minskning         -15 -15 -1
Anskaffningsutgift 31.12     450   6 456 470
               
Bokvärde 31.12.2010     450   6 456  
Bokvärde 31.12.2009     450 1 19   470