Du är här:

Noter till moderbolagets bokslut

1. Övriga rörelseintäkter
     
MEUR 2010 2009
Hyror 2 2
Realisationsvinster på bestående aktiva   3
Tjänster till koncernbolag 69 71
Övriga rörelseintäkter 1 1
Totalt 72 77
     
     
2. Personalkostnader
     
MEUR 2010 2009
Löner och arvoden 41 30
Pensionskostnader 6 8
Övriga obligatoriska personalkostnader 2 2
Totalt 48 40
     
Löner och arvoden    
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar 3 2
     
Moderbolagets verkställande direktör samt vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension vid 60 års ålder.    
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.    
     
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 389 398