Du är här:
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
     
MEUR 2010 2009
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde:    
     
Rörelseresultat -93 -62
Korrektivposter till rörelseresultatet:    
Avskrivningar och nedskrivningar 14 12
Realisationsvinster och -förluster på bestående aktiva   -3
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -78 -53
     
Förändring av rörelsekapital:    
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-)/ minskning (+) -40 115
Räntefria skulder, ökning (+)/ minskning (-) 7 -60
  -33 55
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -112 2
     
Ränte- och finansiella kostnader -96 -46
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 217 80
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 22 25
Inkomstskatter -68 -65
  76 -6
     
Rörelseverksamhetens kassaflöde -36 -4
     
Investeringarnas kassaflöde:    
     
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -8 -12
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 13  
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 155 3
Lånefordringar, ökning (-)/ minskning (+) och övring förändringar -14 1
Erhållna dividender 5 5
Investeringarnas kassaflöde 151 -3
     
Kassaflöde efter investeringar 115 -7
     
Finansieringens kassaflöde:    
     
Lånefordringar, ökning (-)/ minskning (+) 82 129
Kortfristiga lån, ökning (+)/ minskning (-) 140 -367
Upptagna långfristiga lån 25 185
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -69 -20
Koncernbidrag 393 301
Betalda dividender -173 -148
Finansieringens kassaflöde 399 80
     
     
Förändring av likvida medel, ökning (+)/
minskning (-)
514 74
     
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 151 77
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 665 151