Du är här:
Moderbolagets Balansräkning (FAS)
       
MEUR Not 31.12.2010 31.12.2009
       
AKTIVA      
       
Bestående aktiva 7    
       
Immateriella tillgångar      
Övriga utgifter med lång verkningstid   32 31
Pågående nyanläggningar   6 14
    38 46
       
Materiella tillgångar      
Mark- och vattenområden   8 7
Byggnader och konstruktioner   1 1
Maskiner och inventarier   1 2
Övriga materiella tillgångar   1 1
Pågående nyanläggningar   2 1
    13 12
       
Placeringar      
Aktier i företag inom samma koncern   450 450
Fordringar hos företag inom samma koncern     1
Övriga aktier och andelar   6 19
    456 470
       
Bestående aktiva totalt   507 527
       
       
Långfristiga fordringar      
Fordringar hos företag inom samma koncern 8 172 166
Lånefordringar   17 12
    188 177
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   1  
Fordringar hos företag inom samma koncern 9 1 401 1 444
Övriga fordringar   1 3
Resultatregleringar 10 15 19
    1 419 1 467
       
Kassa och bank   665 151
       
Rörliga aktiva totalt   2 272 1 795
       
Aktiva   2 779 2 322
       
       
MEUR Not 31.12.2010 31.12.2009
       
PASSIVA      
       
       
Eget kapital 11    
       
Aktiekapital   336 336
Överkursfond   61 61
Balanserad vinst   413 266
Räkenskapsperiodens resultat   488 320
Eget kapital totalt   1 298 983
       
Ackumulerade bokslutsdispositioner      
Avskrivningsdifferens   10 8
       
Avsättningar   17  
       
Främmande kapital 12    
Långfristigt      
Skulder till kreditinstitut   249 263
Lån från pensionsinsförsäkringsbolag   217 221
Skulder till företag inom samma koncern 14 72 77
    538 561
       
Kortfristigt      
Skulder till kreditinstitut   14 64
Lån från pensionsinsförsäkringsbolag   29  
Skulder till leverantörer   5 4
Skulder till företag inom samma koncern 14 766 618
Övriga kortfristiga skulder   2 5
Resultatregleringar 13 99 79
    915 770
       
Främmande kapital totalt   1 453 1 331
       
Passiva   2 779 2 322