Du är här:

Moderbolagets bokslut

Moderbolagets Resultaträkning (FAS)
       
MEUR Not 2010 2009
       
       
Övriga rörelseintäkter 1 72 77
       
Personalkostnader 2 -48 -40
Avskrivningar och nedskrivningar 3 -14 -12
Övriga rörelsekostnader   -102 -87
       
Rörelseresultat   -93 -62
       
Finansiella intäkter och kostnader 4    
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva   377 84
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter   27 32
Kursdifferenser   -39 -13
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   -42 -30
    324 74
       
Resultat före extraordinära poster   231 11
       
Koncernbidrag 5 360 393
       
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter   591 405
       
Förändring av avskrivningsdifferens   -2 -1
       
Resultat före skatter   589 404
       
Inkomstskatter 6 -101 -84
       
Räkenskapsperiodens resultat   488 320